Thành viên:

adelasa

Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 anal [en] phát âm anal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 vibrator [en] phát âm vibrator 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dildo [en] phát âm dildo 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 G-spot [en] phát âm G-spot 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 guilty pleasure [en] phát âm guilty pleasure 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 pleasure [en] phát âm pleasure 3 bình chọn
17/08/2010 lick [en] phát âm lick 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dripped [en] phát âm dripped 1 bình chọn
17/08/2010 sex [en] phát âm sex 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 handcuffs [en] phát âm handcuffs 0 bình chọn
17/08/2010 glamorpuss [en] phát âm glamorpuss 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 crapper [en] phát âm crapper 0 bình chọn
17/08/2010 pimp [en] phát âm pimp 0 bình chọn
17/08/2010 gimme [en] phát âm gimme 3 bình chọn
17/08/2010 reallocate [en] phát âm reallocate 0 bình chọn
17/08/2010 puss [en] phát âm puss 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 hanky-panky [en] phát âm hanky-panky 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 rubber [en] phát âm rubber 0 bình chọn
17/08/2010 booty [en] phát âm booty 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 smooch [en] phát âm smooch 0 bình chọn
17/08/2010 upskirt [en] phát âm upskirt 0 bình chọn
17/08/2010 suck [en] phát âm suck 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 sucks [en] phát âm sucks 0 bình chọn
17/08/2010 69 [en] phát âm 69 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 cake-hole [en] phát âm cake-hole 0 bình chọn
17/08/2010 douche bag [en] phát âm douche bag 1 bình chọn
17/08/2010 ass [en] phát âm ass 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 oral sex [en] phát âm oral sex 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 shaved [en] phát âm shaved 0 bình chọn
17/08/2010 penis [en] phát âm penis 3 bình chọn Phát âm tốt nhất