Thành viên:

alien_jwz

Đăng ký phát âm của alien_jwz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/10/2011 再见 [zh] phát âm 再见 0 bình chọn
11/10/2011 谢谢 [zh] phát âm 谢谢 0 bình chọn
11/10/2011 黑龙江 [zh] phát âm 黑龙江 0 bình chọn
11/10/2011 伊春 [zh] phát âm 伊春 0 bình chọn
11/10/2011 阿凡达 [zh] phát âm 阿凡达 0 bình chọn
11/10/2011 卡梅隆 [zh] phát âm 卡梅隆 0 bình chọn
11/10/2011 杨洋 [zh] phát âm 杨洋 0 bình chọn
11/10/2011 李连杰 [zh] phát âm 李连杰 0 bình chọn
10/10/2011 乔布斯 [zh] phát âm 乔布斯 0 bình chọn
10/10/2011 量子场论 [zh] phát âm 量子场论 0 bình chọn
10/10/2011 广义相对论 [zh] phát âm 广义相对论 0 bình chọn
10/10/2011 缩略语 [zh] phát âm 缩略语 0 bình chọn
10/10/2011 经贸 [zh] phát âm 经贸 0 bình chọn
10/10/2011 业界 [zh] phát âm 业界 0 bình chọn
10/10/2011 植物学 [zh] phát âm 植物学 0 bình chọn
17/12/2010 草原 [zh] phát âm 草原 0 bình chọn
17/12/2010 马上就 [zh] phát âm 马上就 0 bình chọn
17/12/2010 农业 [zh] phát âm 农业 0 bình chọn
17/12/2010 文艺 [zh] phát âm 文艺 0 bình chọn
17/12/2010 师傅 [zh] phát âm 师傅 0 bình chọn
17/12/2010 年轻 [zh] phát âm 年轻 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/12/2010 汽水 [zh] phát âm 汽水 0 bình chọn
17/12/2010 时候 [zh] phát âm 时候 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/12/2010 石锅拌饭 [zh] phát âm 石锅拌饭 0 bình chọn
17/12/2010 鸭子 [zh] phát âm 鸭子 0 bình chọn
17/12/2010 蛋炒饭 [zh] phát âm 蛋炒饭 0 bình chọn
17/12/2010 矿泉水 [zh] phát âm 矿泉水 1 bình chọn
17/12/2010 卫生纸 [zh] phát âm 卫生纸 0 bình chọn
17/12/2010 鲁道夫 [zh] phát âm 鲁道夫 0 bình chọn
17/12/2010 代数 [zh] phát âm 代数 0 bình chọn