Thành viên:

altoy

Đăng ký phát âm của altoy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/06/2016 我没吃完饭。 [zh] phát âm 我没吃完饭。 0 bình chọn
05/05/2012 古往今來 [zh] phát âm 古往今來 0 bình chọn
05/05/2012 古希腊 [zh] phát âm 古希腊 0 bình chọn
05/05/2012 古典音乐 [zh] phát âm 古典音乐 0 bình chọn
05/05/2012 古典语言 [zh] phát âm 古典语言 0 bình chọn
05/05/2012 口齿不清 [zh] phát âm 口齿不清 0 bình chọn
05/05/2012 口齿伶俐 [zh] phát âm 口齿伶俐 0 bình chọn
05/05/2012 口齿生香 [zh] phát âm 口齿生香 0 bình chọn
05/05/2012 口气 [zh] phát âm 口气 0 bình chọn
05/05/2012 口语 [zh] phát âm 口语 0 bình chọn
05/05/2012 口号 [zh] phát âm 口号 0 bình chọn
05/05/2012 可喜 [zh] phát âm 可喜 0 bình chọn
05/05/2012 丛林 [zh] phát âm 丛林 0 bình chọn
05/05/2012 口干舌燥 [zh] phát âm 口干舌燥 0 bình chọn
05/05/2012 口令 [zh] phát âm 口令 0 bình chọn
05/05/2012 叛逆者 [zh] phát âm 叛逆者 0 bình chọn
05/05/2012 叛逃 [zh] phát âm 叛逃 0 bình chọn
05/05/2012 叛军 [zh] phát âm 叛军 0 bình chọn
05/05/2012 可靠 [zh] phát âm 可靠 0 bình chọn
05/05/2012 可逆 [zh] phát âm 可逆 0 bình chọn
05/05/2012 可怜 [zh] phát âm 可怜 0 bình chọn
05/05/2012 可有可无 [zh] phát âm 可有可无 0 bình chọn
05/05/2012 可敬 [zh] phát âm 可敬 0 bình chọn
05/05/2012 叫醒 [zh] phát âm 叫醒 0 bình chọn
05/05/2012 可耻 [zh] phát âm 可耻 0 bình chọn
05/05/2012 只有 [zh] phát âm 只有 0 bình chọn
05/05/2012 只要 [zh] phát âm 只要 0 bình chọn
05/05/2012 只能 [zh] phát âm 只能 0 bình chọn
30/04/2012 合奏 [zh] phát âm 合奏 0 bình chọn
30/04/2012 合情合理 [zh] phát âm 合情合理 0 bình chọn