Thành viên:

alxx

Đăng ký phát âm của alxx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2009 cablu [ro] phát âm cablu 0 bình chọn
08/10/2009 înghesuială [ro] phát âm înghesuială 0 bình chọn
08/10/2009 lână [ro] phát âm lână 0 bình chọn
08/10/2009 mătase [ro] phát âm mătase 0 bình chọn
08/10/2009 baterie [ro] phát âm baterie 0 bình chọn
08/10/2009 număra [ro] phát âm număra 0 bình chọn
06/10/2009 O [ro] phát âm O 0 bình chọn
06/10/2009 in [ro] phát âm in 0 bình chọn
06/10/2009 a [ro] phát âm a 2 bình chọn
06/10/2009 Cosel [ro] phát âm Cosel 0 bình chọn
06/10/2009 fond [ro] phát âm fond 0 bình chọn
06/10/2009 mitran [ro] phát âm mitran 0 bình chọn
06/10/2009 Mitrita [ro] phát âm Mitrita 0 bình chọn
06/10/2009 Trică [ro] phát âm Trică 0 bình chọn
06/10/2009 Mitrica [ro] phát âm Mitrica 0 bình chọn
06/10/2009 Mitache [ro] phát âm Mitache 0 bình chọn
06/10/2009 Mitrache [ro] phát âm Mitrache 0 bình chọn
06/10/2009 Tache [ro] phát âm Tache 0 bình chọn
06/10/2009 Tică [ro] phát âm Tică 0 bình chọn
06/10/2009 Cocea [ro] phát âm Cocea 0 bình chọn
06/10/2009 Conea [ro] phát âm Conea 0 bình chọn
06/10/2009 Dincu [ro] phát âm Dincu 0 bình chọn
06/10/2009 Dinicu [ro] phát âm Dinicu 0 bình chọn
06/10/2009 Demetru [ro] phát âm Demetru 0 bình chọn
06/10/2009 duma [ro] phát âm duma 0 bình chọn
06/10/2009 Duncea [ro] phát âm Duncea 0 bình chọn
06/10/2009 Mitru [ro] phát âm Mitru 0 bình chọn
06/10/2009 Mitrea [ro] phát âm Mitrea 0 bình chọn
06/10/2009 Guţă [ro] phát âm Guţă 0 bình chọn
06/10/2009 Goguţă [ro] phát âm Goguţă 0 bình chọn