Thành viên:

alxx

Đăng ký phát âm của alxx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2009 Goguţu [ro] phát âm Goguţu 0 bình chọn
06/10/2009 Georgel [ro] phát âm Georgel 0 bình chọn
06/10/2009 Gică [ro] phát âm Gică 0 bình chọn
06/10/2009 Iorga [ro] phát âm Iorga 0 bình chọn
06/10/2009 Iordache [ro] phát âm Iordache 0 bình chọn
06/10/2009 Ghica [ro] phát âm Ghica 0 bình chọn
06/10/2009 Jorj [ro] phát âm Jorj 0 bình chọn
06/10/2009 Constandin [ro] phát âm Constandin 0 bình chọn
06/10/2009 Costan [ro] phát âm Costan 0 bình chọn
06/10/2009 Costandache [ro] phát âm Costandache 0 bình chọn
06/10/2009 Codin [ro] phát âm Codin 0 bình chọn
06/10/2009 Georgică [ro] phát âm Georgică 0 bình chọn
06/10/2009 Ion Sapdaru [ro] phát âm Ion Sapdaru 0 bình chọn
06/10/2009 Triţă [ro] phát âm Triţă 0 bình chọn
06/10/2009 Dumitrică [ro] phát âm Dumitrică 0 bình chọn
06/10/2009 Dincă [ro] phát âm Dincă 0 bình chọn
06/10/2009 Dumitraş [ro] phát âm Dumitraş 0 bình chọn
06/10/2009 Miţi [ro] phát âm Miţi 0 bình chọn
06/10/2009 Matache [ro] phát âm Matache 0 bình chọn
06/10/2009 Miţea [ro] phát âm Miţea 0 bình chọn
06/10/2009 Medrea [ro] phát âm Medrea 0 bình chọn
06/10/2009 Dumitraşcu [ro] phát âm Dumitraşcu 0 bình chọn
06/10/2009 vada [ro] phát âm vada 0 bình chọn
06/10/2009 scena [ro] phát âm scena 0 bình chọn
06/10/2009 ale [ro] phát âm ale 0 bình chọn
06/10/2009 Pana [ro] phát âm Pana 0 bình chọn
06/10/2009 din [ro] phát âm din 0 bình chọn
06/10/2009 PE [ro] phát âm PE 0 bình chọn
06/10/2009 actrite [ro] phát âm actrite 0 bình chọn
06/10/2009 lunga [ro] phát âm lunga 0 bình chọn