Thành viên:

anakat

Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2019 I have trouble finding it [en] phát âm I have trouble finding it 0 bình chọn
04/04/2019 Let's ask Peter [en] phát âm Let's ask Peter 0 bình chọn
04/04/2019 not until 2 pm [en] phát âm not until 2 pm 0 bình chọn
04/04/2019 it's still broken [en] phát âm it's still broken 1 bình chọn
04/04/2019 taking a walk is great exercise [en] phát âm taking a walk is great exercise 0 bình chọn
04/04/2019 making travel arrangements [en] phát âm making travel arrangements 0 bình chọn
04/04/2019 making travel arrangements for us [en] phát âm making travel arrangements for us 1 bình chọn
04/04/2019 dustup [en] phát âm dustup 1 bình chọn
04/04/2019 Bequia [en] phát âm Bequia 0 bình chọn
04/04/2019 Starhopper [en] phát âm Starhopper 0 bình chọn
04/04/2019 Luke Rhinehart [en] phát âm Luke Rhinehart 0 bình chọn
04/04/2019 intertemporal [en] phát âm intertemporal 1 bình chọn
04/04/2019 crimogenic [en] phát âm crimogenic 0 bình chọn
04/04/2019 intertemporally [en] phát âm intertemporally 1 bình chọn
04/04/2019 shipboy [en] phát âm shipboy 0 bình chọn
04/04/2019 headwaiter [en] phát âm headwaiter 0 bình chọn
04/04/2019 overstaffing [en] phát âm overstaffing 1 bình chọn
04/04/2019 expatriated [en] phát âm expatriated 0 bình chọn
04/04/2019 stovemaker [en] phát âm stovemaker 0 bình chọn
04/04/2019 dewiest [en] phát âm dewiest 0 bình chọn
04/04/2019 Ironforge [en] phát âm Ironforge 0 bình chọn
04/04/2019 lovelily [en] phát âm lovelily 0 bình chọn
03/04/2019 The NIH is the US agency for biomedical and public health research. [en] phát âm The NIH is the US agency for biomedical and public health research. 0 bình chọn
03/04/2019 Gods are the personifications of the aspects of nature [en] phát âm Gods are the personifications of the aspects of nature 0 bình chọn
03/04/2019 the connection between science and philosophy was revived [en] phát âm the connection between science and philosophy was revived 0 bình chọn
03/04/2019 UCI (International Cycling Union) [en] phát âm UCI (International Cycling Union) 0 bình chọn
03/04/2019 shelter of branches [en] phát âm shelter of branches 0 bình chọn
03/04/2019 The video embedded in the website [en] phát âm The video embedded in the website 0 bình chọn
03/04/2019 widely distributed [en] phát âm widely distributed 0 bình chọn
03/04/2019 chartered accountant [en] phát âm chartered accountant 0 bình chọn