Thành viên:

anakat

Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/12/2011 interior [en] phát âm interior 3 bình chọn
02/11/2010 irregular [en] phát âm irregular 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2010 professionally [en] phát âm professionally 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2010 worn [en] phát âm worn 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2010 word [en] phát âm word 11 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2010 were [en] phát âm were 18 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2010 caught [en] phát âm caught 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2010 walk [en] phát âm walk 18 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2010 water [en] phát âm water 2 bình chọn
26/10/2010 resource [en] phát âm resource 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2010 catch [en] phát âm catch 13 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 syntagm [en] phát âm syntagm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 gyri [en] phát âm gyri 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 gyrus [en] phát âm gyrus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 sulcus [en] phát âm sulcus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 lavage [en] phát âm lavage 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 intubate [en] phát âm intubate 0 bình chọn
08/06/2009 cerebrum [en] phát âm cerebrum 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 cline [en] phát âm cline 0 bình chọn
08/06/2009 valeric [en] phát âm valeric 0 bình chọn
08/06/2009 thalamus [en] phát âm thalamus 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 hypothalamus [en] phát âm hypothalamus 0 bình chọn
08/06/2009 isocortex [en] phát âm isocortex 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 xerostomia [en] phát âm xerostomia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 chimerism [en] phát âm chimerism 0 bình chọn
08/06/2009 spirant [en] phát âm spirant 0 bình chọn
08/06/2009 crapshoot [en] phát âm crapshoot 0 bình chọn
08/06/2009 FTW [en] phát âm FTW 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 FML [en] phát âm FML 0 bình chọn
08/06/2009 BTW [en] phát âm BTW 1 bình chọn Phát âm tốt nhất