Thành viên:

anakat

Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2019 Richard Mourdock [en] phát âm Richard Mourdock 0 bình chọn
01/04/2019 Caburn [en] phát âm Caburn 0 bình chọn
01/04/2019 verderer [en] phát âm verderer 0 bình chọn
01/04/2019 Raoul Walsh [en] phát âm Raoul Walsh 0 bình chọn
01/04/2019 Pampero [en] phát âm Pampero 0 bình chọn
01/04/2019 Ossifrage [en] phát âm Ossifrage 0 bình chọn
01/04/2019 Urangan [en] phát âm Urangan 0 bình chọn
01/04/2019 Hathi [en] phát âm Hathi 0 bình chọn
01/04/2019 Bandar-log [en] phát âm Bandar-log 0 bình chọn
01/04/2019 Ingalls [en] phát âm Ingalls 0 bình chọn
01/04/2019 crostini [en] phát âm crostini 0 bình chọn
01/04/2019 enterally [en] phát âm enterally 0 bình chọn
01/04/2019 Zionists [en] phát âm Zionists 0 bình chọn
01/04/2019 β-glucosidase [en] phát âm β-glucosidase 0 bình chọn
01/04/2019 preretirement [en] phát âm preretirement 1 bình chọn
01/04/2019 aminoacidopathy [en] phát âm aminoacidopathy 0 bình chọn
01/04/2019 acquiesces [en] phát âm acquiesces 0 bình chọn
31/03/2019 centimorgan [en] phát âm centimorgan 0 bình chọn
31/03/2019 visceromegaly [en] phát âm visceromegaly 0 bình chọn
31/03/2019 hypersplenism [en] phát âm hypersplenism 0 bình chọn
31/03/2019 metachromatic [en] phát âm metachromatic 0 bình chọn
31/03/2019 galactosylceramide [en] phát âm galactosylceramide 0 bình chọn
31/03/2019 hypertonicity [en] phát âm hypertonicity 0 bình chọn
31/03/2019 gangliosidosis [en] phát âm gangliosidosis 0 bình chọn
31/03/2019 mucopolysaccharidoses [en] phát âm mucopolysaccharidoses 0 bình chọn
31/03/2019 demasculinize [en] phát âm demasculinize 0 bình chọn
31/03/2019 orthoganal [en] phát âm orthoganal 0 bình chọn
31/03/2019 irretentive [en] phát âm irretentive 0 bình chọn
31/03/2019 downtake [en] phát âm downtake 0 bình chọn
31/03/2019 drogue [en] phát âm drogue 0 bình chọn