Thành viên:

anakat

Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2019 water pump [en] phát âm water pump 0 bình chọn
04/04/2019 elephant calf [en] phát âm elephant calf 1 bình chọn
04/04/2019 school satchel [en] phát âm school satchel 1 bình chọn
04/04/2019 dessert service [en] phát âm dessert service 0 bình chọn
04/04/2019 silver tea service [en] phát âm silver tea service 0 bình chọn
04/04/2019 big drinkers [en] phát âm big drinkers 0 bình chọn
04/04/2019 ice pack [en] phát âm ice pack 0 bình chọn
04/04/2019 wolf cub [en] phát âm wolf cub 0 bình chọn
04/04/2019 baby frog [en] phát âm baby frog 1 bình chọn
04/04/2019 tiger cub [en] phát âm tiger cub 0 bình chọn
04/04/2019 tank gun [en] phát âm tank gun 0 bình chọn
04/04/2019 triple jump [en] phát âm triple jump 0 bình chọn
04/04/2019 piece of chalk [en] phát âm piece of chalk 0 bình chọn
04/04/2019 baby mouse [en] phát âm baby mouse 0 bình chọn
04/04/2019 sending off [en] phát âm sending off 0 bình chọn
04/04/2019 suburban train [en] phát âm suburban train 0 bình chọn
04/04/2019 border guard [en] phát âm border guard 0 bình chọn
04/04/2019 machine tool [en] phát âm machine tool 0 bình chọn
04/04/2019 freestyle skiing [en] phát âm freestyle skiing 0 bình chọn
04/04/2019 ski sticks [en] phát âm ski sticks 0 bình chọn
04/04/2019 wait staff [en] phát âm wait staff 0 bình chọn
04/04/2019 a painting by Picasso [en] phát âm a painting by Picasso 0 bình chọn
04/04/2019 livestock expert [en] phát âm livestock expert 0 bình chọn
04/04/2019 diving tower [en] phát âm diving tower 0 bình chọn
04/04/2019 strawberry patch [en] phát âm strawberry patch 0 bình chọn
04/04/2019 young camel [en] phát âm young camel 0 bình chọn
04/04/2019 I have trouble finding it [en] phát âm I have trouble finding it 0 bình chọn
04/04/2019 Let's ask Peter [en] phát âm Let's ask Peter 0 bình chọn
04/04/2019 not until 2 pm [en] phát âm not until 2 pm 0 bình chọn
04/04/2019 it's still broken [en] phát âm it's still broken 1 bình chọn