Thành viên:

andreia_brasil

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của andreia_brasil

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2009 cível [pt] phát âm cível 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 recluso [pt] phát âm recluso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 espreitar [pt] phát âm espreitar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 incisivo [pt] phát âm incisivo 1 bình chọn
10/09/2009 sobrevir [pt] phát âm sobrevir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 urgir [pt] phát âm urgir 0 bình chọn
10/09/2009 messias [pt] phát âm messias 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 trepidar [pt] phát âm trepidar 0 bình chọn
10/09/2009 faceta [pt] phát âm faceta 1 bình chọn
10/09/2009 inocular [pt] phát âm inocular 1 bình chọn
05/08/2009 computador [pt] phát âm computador 1 bình chọn
05/08/2009 janela [pt] phát âm janela 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 baixo [pt] phát âm baixo 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 internacional [pt] phát âm internacional 0 bình chọn
05/08/2009 destro [pt] phát âm destro 0 bình chọn
05/08/2009 jogo [pt] phát âm jogo 0 bình chọn
05/08/2009 melhor [pt] phát âm melhor 0 bình chọn
05/08/2009 cadeira [pt] phát âm cadeira 2 bình chọn
05/08/2009 coisa [pt] phát âm coisa 0 bình chọn
05/08/2009 excelente [pt] phát âm excelente 0 bình chọn
05/08/2009 sobrecarga [pt] phát âm sobrecarga 0 bình chọn
05/08/2009 acervo [pt] phát âm acervo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 intuitivo [pt] phát âm intuitivo 0 bình chọn
05/08/2009 intrusivo [pt] phát âm intrusivo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 intrometer [pt] phát âm intrometer 0 bình chọn
05/08/2009 introdutor [pt] phát âm introdutor 0 bình chọn
05/08/2009 introduzir [pt] phát âm introduzir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 intravenoso [pt] phát âm intravenoso 0 bình chọn
05/08/2009 brilho [pt] phát âm brilho 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 cintilar [pt] phát âm cintilar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất