Thành viên:

andresra

Đăng ký phát âm của andresra

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2008 buffoon [en] phát âm buffoon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 photography [en] phát âm photography 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 fire station [en] phát âm fire station 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 wax museum [en] phát âm wax museum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 Google [en] phát âm Google 1 bình chọn
14/11/2008 ravenous [en] phát âm ravenous 0 bình chọn
14/11/2008 series finale [en] phát âm series finale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 tardes [es] phát âm tardes -1 bình chọn
12/11/2008 ecotourism [en] phát âm ecotourism 0 bình chọn
11/11/2008 Andres Acosta [en] phát âm Andres Acosta 0 bình chọn
11/11/2008 Andrés Acosta [es] phát âm Andrés Acosta 0 bình chọn
11/11/2008 elated [en] phát âm elated 1 bình chọn Phát âm tốt nhất