Thành viên:

antonlive

Đăng ký phát âm của antonlive

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2011 льносолома [ru] phát âm льносолома 0 bình chọn
10/06/2011 льносемя [ru] phát âm льносемя 0 bình chọn
10/06/2011 льнопрядение [ru] phát âm льнопрядение 0 bình chọn
10/06/2011 навислость [ru] phát âm навислость 0 bình chọn
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] phát âm Красных Зорь (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] phát âm Ксения Кахнович 0 bình chọn
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] phát âm Лидия Мордкович 0 bình chọn
10/06/2011 вьюнить [ru] phát âm вьюнить 0 bình chọn
10/06/2011 отрывается [ru] phát âm отрывается 0 bình chọn
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] phát âm Крестовский (переулок) 0 bình chọn
10/06/2011 зубатый [ru] phát âm зубатый 0 bình chọn
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] phát âm Красный Казанец (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] phát âm Лескова (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] phát âm Лесная (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 зажжённый [ru] phát âm зажжённый 0 bình chọn
01/08/2010 фотограф [ru] phát âm фотограф 0 bình chọn
01/08/2010 фрукт [ru] phát âm фрукт 5 bình chọn
01/08/2010 учитель [ru] phát âm учитель 0 bình chọn
01/08/2010 учебник [ru] phát âm учебник 0 bình chọn
01/08/2010 улица [ru] phát âm улица -1 bình chọn
01/08/2010 банан [ru] phát âm банан -1 bình chọn
01/08/2010 почта [ru] phát âm почта 0 bình chọn
01/08/2010 подруга [ru] phát âm подруга 1 bình chọn
01/08/2010 преподаватель [ru] phát âm преподаватель -1 bình chọn
01/08/2010 пакет [ru] phát âm пакет 1 bình chọn
01/08/2010 ёж [ru] phát âm ёж 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2010 химик [ru] phát âm химик 1 bình chọn
01/08/2010 школьник [ru] phát âm школьник 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2010 корпус [ru] phát âm корпус 1 bình chọn
01/08/2010 книга [ru] phát âm книга 3 bình chọn Phát âm tốt nhất