Thành viên:

aquartier

Đăng ký phát âm của aquartier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/01/2013 presqu'île [fr] phát âm presqu'île 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] phát âm Jean Fourastié 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 Jean Blondel [fr] phát âm Jean Blondel 0 bình chọn
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] phát âm Paul Sabatier 0 bình chọn
01/01/2013 éclectique [fr] phát âm éclectique 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 musée d'art africain [fr] phát âm musée d'art africain 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 à proprement parler [fr] phát âm à proprement parler 0 bình chọn
01/01/2013 la fête des lumières [fr] phát âm la fête des lumières 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 poulet aux olives [fr] phát âm poulet aux olives 0 bình chọn
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] phát âm musée d'histoire naturelle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] phát âm musée du quai Branly 0 bình chọn
01/01/2013 sauter de joie [fr] phát âm sauter de joie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 pâté en croûte [fr] phát âm pâté en croûte 0 bình chọn
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] phát âm Les Trente Glorieuses 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2012 maniaque [fr] phát âm maniaque 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] phát âm J'aime beaucoup 1 bình chọn
21/05/2012 possesseur [fr] phát âm possesseur 0 bình chọn
21/05/2012 salissant [fr] phát âm salissant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2012 éloignent [fr] phát âm éloignent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2012 le Syrien [fr] phát âm le Syrien 0 bình chọn
21/05/2012 Entendons-nous [fr] phát âm Entendons-nous 2 bình chọn Phát âm tốt nhất