Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 ursule [fr] phát âm ursule 0 bình chọn
07/11/2008 jérome [fr] phát âm jérome 0 bình chọn
07/11/2008 élodie [fr] phát âm élodie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Isabelle [fr] phát âm Isabelle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Étienne [fr] phát âm Étienne 0 bình chọn
07/11/2008 Thomas [fr] phát âm Thomas -1 bình chọn
07/11/2008 Joseph [fr] phát âm Joseph 2 bình chọn
07/11/2008 Patrick [fr] phát âm Patrick 0 bình chọn
07/11/2008 Hugues [fr] phát âm Hugues 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 françois-xavier [fr] phát âm françois-xavier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 bérengère [fr] phát âm bérengère 0 bình chọn
07/11/2008 florent [fr] phát âm florent 0 bình chọn
07/11/2008 adrien [fr] phát âm adrien 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 lucien [fr] phát âm lucien 0 bình chọn
07/11/2008 Gauthier [fr] phát âm Gauthier 0 bình chọn
07/11/2008 aude [fr] phát âm aude 0 bình chọn
07/11/2008 mélanie [fr] phát âm mélanie 0 bình chọn
07/11/2008 Patricia [fr] phát âm Patricia 0 bình chọn
07/11/2008 Christophe [fr] phát âm Christophe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Marquis Duquesne [fr] phát âm Marquis Duquesne 0 bình chọn
07/11/2008 Sylvain [fr] phát âm Sylvain 0 bình chọn
07/11/2008 Pierre [fr] phát âm Pierre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Gabriel [fr] phát âm Gabriel 0 bình chọn
07/11/2008 Pascal [fr] phát âm Pascal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Julien [fr] phát âm Julien 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Nicolas [fr] phát âm Nicolas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Antoine [fr] phát âm Antoine 0 bình chọn
07/11/2008 Jacques [fr] phát âm Jacques 0 bình chọn
07/11/2008 Paul [fr] phát âm Paul 1 bình chọn
07/11/2008 Sylvie [fr] phát âm Sylvie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất