Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2008 Savigny [fr] phát âm Savigny 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 accueillons [fr] phát âm accueillons 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 géographie [fr] phát âm géographie 0 bình chọn
07/12/2008 sortie [fr] phát âm sortie 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 fraîche [fr] phát âm fraîche 0 bình chọn
07/12/2008 formule [fr] phát âm formule 0 bình chọn
07/12/2008 Alpilles [fr] phát âm Alpilles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 prophètes [fr] phát âm prophètes 0 bình chọn
07/12/2008 vraiment [fr] phát âm vraiment 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 dauphinoise [fr] phát âm dauphinoise 0 bình chọn
07/12/2008 héroïquement [fr] phát âm héroïquement 0 bình chọn
07/12/2008 laïcité [fr] phát âm laïcité 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 complet [fr] phát âm complet 0 bình chọn
07/12/2008 Jean Genet [fr] phát âm Jean Genet 0 bình chọn
07/12/2008 tuer [fr] phát âm tuer 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 Vallorcine [fr] phát âm Vallorcine 0 bình chọn
07/12/2008 hôtelier [fr] phát âm hôtelier 0 bình chọn
07/12/2008 bruit [fr] phát âm bruit 0 bình chọn
07/12/2008 Dijon [fr] phát âm Dijon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 pataud [fr] phát âm pataud 0 bình chọn
27/11/2008 nuageux [fr] phát âm nuageux 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 mûre [fr] phát âm mûre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 Jean-François Le Sueur [fr] phát âm Jean-François Le Sueur 0 bình chọn
27/11/2008 Cédric [fr] phát âm Cédric 0 bình chọn
27/11/2008 Maréchal [fr] phát âm Maréchal 0 bình chọn
27/11/2008 Crécy [fr] phát âm Crécy 0 bình chọn
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] phát âm de Homem-Christo 0 bình chọn
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] phát âm Guy-Manuel 0 bình chọn
27/11/2008 gérant [fr] phát âm gérant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 muguet [fr] phát âm muguet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất