Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/11/2008 Salvetat [fr] phát âm Salvetat 0 bình chọn
10/11/2008 Badoit [fr] phát âm Badoit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2008 Evian [fr] phát âm Evian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2008 Volvic [fr] phát âm Volvic 0 bình chọn
10/11/2008 Vittel [fr] phát âm Vittel 0 bình chọn
10/11/2008 Perrier [fr] phát âm Perrier 0 bình chọn
09/11/2008 Édith Piaf [fr] phát âm Édith Piaf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] phát âm Philippe Le Chancelier 0 bình chọn
09/11/2008 couturer [fr] phát âm couturer 0 bình chọn
09/11/2008 Cul de Paris [fr] phát âm Cul de Paris 0 bình chọn
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] phát âm Assemblée Nationale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 parti politique [fr] phát âm parti politique 0 bình chọn
09/11/2008 conseiller général [fr] phát âm conseiller général 0 bình chọn
09/11/2008 dacquoise [fr] phát âm dacquoise 0 bình chọn
09/11/2008 Les Halles [fr] phát âm Les Halles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 droit de vote [fr] phát âm droit de vote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 proportionnelle [fr] phát âm proportionnelle 0 bình chọn
09/11/2008 dépouillement [fr] phát âm dépouillement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 décembre [fr] phát âm décembre 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 juillet [fr] phát âm juillet 11 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 février [fr] phát âm février -2 bình chọn
09/11/2008 fructidor [fr] phát âm fructidor 0 bình chọn
09/11/2008 thermidor [fr] phát âm thermidor 0 bình chọn
09/11/2008 messidor [fr] phát âm messidor 0 bình chọn
09/11/2008 prairial [fr] phát âm prairial 0 bình chọn
09/11/2008 floréal [fr] phát âm floréal 0 bình chọn
09/11/2008 ventôse [fr] phát âm ventôse 0 bình chọn
09/11/2008 germinal [fr] phát âm germinal 0 bình chọn
09/11/2008 brumaire [fr] phát âm brumaire 0 bình chọn
09/11/2008 pluviôse [fr] phát âm pluviôse 0 bình chọn