Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/11/2008 élection [fr] phát âm élection 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 député [fr] phát âm député 0 bình chọn
09/11/2008 jours [fr] phát âm jours 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 année [fr] phát âm année 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 mois [fr] phát âm mois 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 semaine [fr] phát âm semaine 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 samedi [fr] phát âm samedi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 vendredi [fr] phát âm vendredi 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 mercredi [fr] phát âm mercredi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 Cartier [fr] phát âm Cartier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 Bourgeault [fr] phát âm Bourgeault 0 bình chọn
09/11/2008 ancêtres [fr] phát âm ancêtres 0 bình chọn
09/11/2008 enseigné [fr] phát âm enseigné 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 anniversaires [fr] phát âm anniversaires 0 bình chọn
09/11/2008 Marithé [fr] phát âm Marithé 0 bình chọn
09/11/2008 Girbaud [fr] phát âm Girbaud 0 bình chọn
09/11/2008 pour [fr] phát âm pour 0 bình chọn
09/11/2008 travaillez [fr] phát âm travaillez 0 bình chọn
09/11/2008 ouvrez [fr] phát âm ouvrez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 regardez [fr] phát âm regardez 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 prenez [fr] phát âm prenez 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 gorgée [fr] phát âm gorgée 0 bình chọn
09/11/2008 domestique [fr] phát âm domestique 0 bình chọn
09/11/2008 L'Oréal [fr] phát âm L'Oréal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 septembre [fr] phát âm septembre 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 pourpre [fr] phát âm pourpre 0 bình chọn
08/11/2008 coucher [fr] phát âm coucher 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 vaciller [fr] phát âm vaciller 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 sephora [fr] phát âm sephora 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 cataracte [fr] phát âm cataracte 0 bình chọn