Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2008 Balmain [fr] phát âm Balmain 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Cher frère [fr] phát âm Cher frère 0 bình chọn
08/11/2008 Vevey [fr] phát âm Vevey 0 bình chọn
08/11/2008 Samoëns [fr] phát âm Samoëns -2 bình chọn
08/11/2008 Richebourg [fr] phát âm Richebourg 0 bình chọn
08/11/2008 pissaladière [fr] phát âm pissaladière 0 bình chọn
08/11/2008 Derrida [fr] phát âm Derrida 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 géant [fr] phát âm géant 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 arrière grands-parents [fr] phát âm arrière grands-parents 0 bình chọn
08/11/2008 Thomas Bangalter [fr] phát âm Thomas Bangalter 0 bình chọn
08/11/2008 apprendre [fr] phát âm apprendre 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 leçon [fr] phát âm leçon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 laissez-faire [fr] phát âm laissez-faire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 cri du cœur [fr] phát âm cri du cœur 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Leos Carax [fr] phát âm Leos Carax 0 bình chọn
08/11/2008 tombe [fr] phát âm tombe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 minaudières [fr] phát âm minaudières 0 bình chọn
08/11/2008 grands-parents [fr] phát âm grands-parents 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Tussaud [fr] phát âm Tussaud 0 bình chọn
08/11/2008 veuf [fr] phát âm veuf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 veuve [fr] phát âm veuve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 citadelle [fr] phát âm citadelle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 deuxième [fr] phát âm deuxième 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 oligopole [fr] phát âm oligopole 0 bình chọn
07/11/2008 Marseille [fr] phát âm Marseille 0 bình chọn
07/11/2008 genou [fr] phát âm genou 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Cherbourg [fr] phát âm Cherbourg 0 bình chọn
07/11/2008 souhaite [fr] phát âm souhaite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Jean-Pierre Jeunet [fr] phát âm Jean-Pierre Jeunet 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 bateau [fr] phát âm bateau 3 bình chọn Phát âm tốt nhất