Thành viên:

aryslinge

Đăng ký phát âm của aryslinge

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2014 Cykelbørsen [da] phát âm Cykelbørsen 0 bình chọn
24/05/2014 Fog og Mørup [da] phát âm Fog og Mørup 0 bình chọn
24/05/2014 Bent Grove [da] phát âm Bent Grove 0 bình chọn
24/05/2014 Valkendorfsgade [da] phát âm Valkendorfsgade 0 bình chọn
24/05/2014 Formverk [da] phát âm Formverk 0 bình chọn
24/05/2014 Gammel Kongevej [da] phát âm Gammel Kongevej 0 bình chọn
24/05/2014 Værnedamsvej [da] phát âm Værnedamsvej 0 bình chọn
24/05/2014 Tullinsgade [da] phát âm Tullinsgade 0 bình chọn
24/05/2014 Ikjær [da] phát âm Ikjær 0 bình chọn
24/05/2014 Ro Chokolade [da] phát âm Ro Chokolade 0 bình chọn
20/06/2013 Nordre Toldbod [da] phát âm Nordre Toldbod 0 bình chọn
11/03/2013 Sankt Hans Torv [da] phát âm Sankt Hans Torv 0 bình chọn
18/04/2012 tryksværte [da] phát âm tryksværte 0 bình chọn
18/04/2012 Café Mellemrummet [da] phát âm Café Mellemrummet 0 bình chọn
18/04/2012 Ryesgade [da] phát âm Ryesgade 0 bình chọn
18/04/2012 Nørrebro Bryghus [da] phát âm Nørrebro Bryghus 0 bình chọn
18/04/2012 Ravnsborggade [da] phát âm Ravnsborggade 0 bình chọn
18/04/2012 Fælledpark [da] phát âm Fælledpark 0 bình chọn
18/04/2012 Elmegade [da] phát âm Elmegade 0 bình chọn
18/04/2012 Guldbergsgade [da] phát âm Guldbergsgade 0 bình chọn
18/04/2012 Komikken [da] phát âm Komikken 0 bình chọn
18/04/2012 Møllegade [da] phát âm Møllegade 0 bình chọn
18/04/2012 Jagtvej [da] phát âm Jagtvej 0 bình chọn
18/04/2012 Ask Yggdrasil [da] phát âm Ask Yggdrasil 0 bình chọn
18/04/2012 Nannasgade [da] phát âm Nannasgade 0 bình chọn
18/04/2012 Superkilen [da] phát âm Superkilen 0 bình chọn
18/04/2012 Tagensvej [da] phát âm Tagensvej 0 bình chọn
18/04/2012 strøm [da] phát âm strøm 1 bình chọn
18/04/2012 Nørrebropark [da] phát âm Nørrebropark 0 bình chọn
18/04/2012 A/B Jæger [da] phát âm A/B Jæger 0 bình chọn