Thành viên:

asdfforvo

Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2010 يُسرِع [ar] phát âm يُسرِع 0 bình chọn
03/11/2010 يَهْتزِمُ [ar] phát âm يَهْتزِمُ 0 bình chọn
03/11/2010 إذْبَحوها [ar] phát âm إذْبَحوها 0 bình chọn
03/11/2010 قبلِ [ar] phát âm قبلِ 0 bình chọn
03/11/2010 الدُّبَيري [ar] phát âm الدُّبَيري 0 bình chọn
03/11/2010 سحابٌ [ar] phát âm سحابٌ 0 bình chọn
03/11/2010 الهَزيمُ [ar] phát âm الهَزيمُ 0 bình chọn
03/11/2010 ولَدَ [ar] phát âm ولَدَ 0 bình chọn
03/11/2010 المطيعين [ar] phát âm المطيعين 0 bình chọn
03/11/2010 صاروا [ar] phát âm صاروا 0 bình chọn
03/11/2010 الأَصمعيُّ [ar] phát âm الأَصمعيُّ 0 bình chọn
03/11/2010 التَّفَرُّق [ar] phát âm التَّفَرُّق 0 bình chọn
03/11/2010 يُتكلم [ar] phát âm يُتكلم 0 bình chọn
03/11/2010 عبْدِيدٌ [ar] phát âm عبْدِيدٌ 0 bình chọn
03/11/2010 عَبادِيدَ [ar] phát âm عَبادِيدَ 0 bình chọn
03/11/2010 عُرُوقَهَا [ar] phát âm عُرُوقَهَا 0 bình chọn
03/11/2010 حُوارٍ [ar] phát âm حُوارٍ 0 bình chọn
03/11/2010 تُعَطَّفْ [ar] phát âm تُعَطَّفْ 0 bình chọn
03/11/2010 المانع [ar] phát âm المانع 0 bình chọn
03/11/2010 أَجوافها [ar] phát âm أَجوافها 0 bình chọn
03/11/2010 للماءِ [ar] phát âm للماءِ 0 bình chọn
03/11/2010 فتشرب [ar] phát âm فتشرب 0 bình chọn
03/11/2010 نُخِّيَتْ [ar] phát âm نُخِّيَتْ 0 bình chọn
03/11/2010 يَسْقِيَ [ar] phát âm يَسْقِيَ 0 bình chọn
03/11/2010 أَدرك [ar] phát âm أَدرك 0 bình chọn
03/11/2010 يسقي [ar] phát âm يسقي 0 bình chọn
03/11/2010 جائِرَهْ [ar] phát âm جائِرَهْ 0 bình chọn
03/11/2010 مَنْهَجِ [ar] phát âm مَنْهَجِ 0 bình chọn
03/11/2010 أَصْبَحَتْ [ar] phát âm أَصْبَحَتْ 0 bình chọn
03/11/2010 أَبْلِغَا [ar] phát âm أَبْلِغَا 0 bình chọn