Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/06/2015 고려연방제 [ko] phát âm 고려연방제 0 bình chọn
21/06/2015 남북연방제 [ko] phát âm 남북연방제 0 bình chọn
21/06/2015 남조선혁명 [ko] phát âm 남조선혁명 0 bình chọn
21/06/2015 사내대장부 [ko] phát âm 사내대장부 0 bình chọn
21/06/2015 남남북녀 [ko] phát âm 남남북녀 0 bình chọn
21/06/2015 남태평양 [ko] phát âm 남태평양 0 bình chọn
21/06/2015 남남문제 [ko] phát âm 남남문제 0 bình chọn
21/06/2015 장주지몽 [ko] phát âm 장주지몽 0 bình chọn
21/06/2015 남가지몽 [ko] phát âm 남가지몽 0 bình chọn
21/06/2015 남녀유별 [ko] phát âm 남녀유별 0 bình chọn
21/06/2015 남북통일 [ko] phát âm 남북통일 0 bình chọn
21/06/2015 남존여비 [ko] phát âm 남존여비 0 bình chọn
21/06/2015 남녀평등 [ko] phát âm 남녀평등 0 bình chọn
21/06/2015 남십자성 [ko] phát âm 남십자성 0 bình chọn
21/06/2015 북극성 [ko] phát âm 북극성 0 bình chọn
21/06/2015 남극성 [ko] phát âm 남극성 0 bình chọn
21/06/2015 보부상 [ko] phát âm 보부상 0 bình chọn
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] phát âm 남녀혼탕 0 bình chọn
21/06/2015 여성관 [ko] phát âm 여성관 0 bình chọn
21/06/2015 남성관 [ko] phát âm 남성관 0 bình chọn
21/06/2015 남가주 [ko] phát âm 남가주 0 bình chọn
21/06/2015 부계사회 [ko] phát âm 부계사회 0 bình chọn
21/06/2015 모계사회 [ko] phát âm 모계사회 0 bình chọn
21/06/2015 남생이 [ko] phát âm 남생이 0 bình chọn
21/06/2015 남편감 [ko] phát âm 남편감 0 bình chọn
21/06/2015 남포등 [ko] phát âm 남포등 0 bình chọn
21/06/2015 남학교 [ko] phát âm 남학교 0 bình chọn
21/06/2015 남새밭 [ko] phát âm 남새밭 0 bình chọn
21/06/2015 남반구 [ko] phát âm 남반구 0 bình chọn
21/06/2015 남성미 [ko] phát âm 남성미 0 bình chọn