Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/06/2015 남북조시대 [ko] phát âm 남북조시대 0 bình chọn
21/06/2015 북침 [ko] phát âm 북침 0 bình chọn
21/06/2015 남침 [ko] phát âm 남침 0 bình chọn
21/06/2015 남도타령 [ko] phát âm 남도타령 0 bình chọn
21/06/2015 남루하다 [ko] phát âm 남루하다 0 bình chọn
21/06/2015 세종기지 [ko] phát âm 세종기지 0 bình chọn
21/06/2015 남극세종기지 [ko] phát âm 남극세종기지 0 bình chọn
21/06/2015 남창 [ko] phát âm 남창 0 bình chọn
21/06/2015 북군 [ko] phát âm 북군 0 bình chọn
21/06/2015 남군 [ko] phát âm 남군 0 bình chọn
21/06/2015 남촌 [ko] phát âm 남촌 0 bình chọn
21/06/2015 남량 [ko] phát âm 남량 Của nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] phát âm 지남철 0 bình chọn
21/06/2015 남획 [ko] phát âm 남획 0 bình chọn
21/06/2015 정녀 [ko] phát âm 정녀 0 bình chọn
21/06/2015 땅끝마을 [ko] phát âm 땅끝마을 0 bình chọn
21/06/2015 남남 [ko] phát âm 남남 0 bình chọn
21/06/2015 박수무당 [ko] phát âm 박수무당 0 bình chọn
21/06/2015 쪽바리 [ko] phát âm 쪽바리 0 bình chọn
21/06/2015 난징대학살 [ko] phát âm 난징대학살 0 bình chọn
21/06/2015 남인 [ko] phát âm 남인 0 bình chọn
21/06/2015 넘사벽 [ko] phát âm 넘사벽 0 bình chọn
21/06/2015 남사스럽다 [ko] phát âm 남사스럽다 0 bình chọn
21/06/2015 남벌하다 [ko] phát âm 남벌하다 0 bình chọn
21/06/2015 남벌 [ko] phát âm 남벌 0 bình chọn
21/06/2015 남지 [ko] phát âm 남지 0 bình chọn
21/06/2015 남조시대 [ko] phát âm 남조시대 0 bình chọn
21/06/2015 남제 [ko] phát âm 남제 0 bình chọn
21/06/2015 남종 [ko] phát âm 남종 0 bình chọn
21/06/2015 여편네 [ko] phát âm 여편네 0 bình chọn