Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/06/2015 납입 [ko] phát âm 납입 0 bình chọn
21/06/2015 납량특집 [ko] phát âm 납량특집 0 bình chọn
21/06/2015 납세의의무 [ko] phát âm 납세의의무 0 bình chọn
21/06/2015 납품 [ko] phát âm 납품 0 bình chọn
21/06/2015 납득 [ko] phát âm 납득 0 bình chọn
21/06/2015 날밤새우다 [ko] phát âm 날밤새우다 0 bình chọn
21/06/2015 남극회의 [ko] phát âm 남극회의 0 bình chọn
21/06/2015 남도소리 [ko] phát âm 남도소리 0 bình chọn
21/06/2015 남도민요 [ko] phát âm 남도민요 0 bình chọn
21/06/2015 남극대륙 [ko] phát âm 남극대륙 0 bình chọn
21/06/2015 넘실거리다 [ko] phát âm 넘실거리다 0 bình chọn
21/06/2015 낭독하다 [ko] phát âm 낭독하다 0 bình chọn
21/06/2015 남해대교 [ko] phát âm 남해대교 0 bình chọn
21/06/2015 남성합창단 [ko] phát âm 남성합창단 0 bình chọn
21/06/2015 남용되다 [ko] phát âm 남용되다 0 bình chọn
21/06/2015 남모르다 [ko] phát âm 남모르다 0 bình chọn
21/06/2015 남부럽다 [ko] phát âm 남부럽다 0 bình chọn
21/06/2015 남김없이 [ko] phát âm 남김없이 0 bình chọn
21/06/2015 남다르다 [ko] phát âm 남다르다 0 bình chọn
21/06/2015 남루히 [ko] phát âm 남루히 0 bình chọn
21/06/2015 남국적 [ko] phát âm 남국적 0 bình chọn
21/06/2015 남달리 [ko] phát âm 남달리 0 bình chọn
21/06/2015 남몰래 [ko] phát âm 남몰래 0 bình chọn
21/06/2015 남산골딸깍발이 [ko] phát âm 남산골딸깍발이 0 bình chọn
21/06/2015 장수하늘소 [ko] phát âm 장수하늘소 0 bình chọn
21/06/2015 남대문놀이 [ko] phát âm 남대문놀이 0 bình chọn
21/06/2015 남포직할시 [ko] phát âm 남포직할시 0 bình chọn
21/06/2015 금오신화 [ko] phát âm 금오신화 0 bình chọn
21/06/2015 남사당놀이 [ko] phát âm 남사당놀이 0 bình chọn
21/06/2015 남사당패 [ko] phát âm 남사당패 0 bình chọn