Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2018 퇴임하다 [ko] phát âm 퇴임하다 -1 bình chọn
01/06/2018 달동네 [ko] phát âm 달동네 0 bình chọn
01/06/2018 광역도시 [ko] phát âm 광역도시 0 bình chọn
01/06/2018 군청 [ko] phát âm 군청 0 bình chọn
01/06/2018 투표소 [ko] phát âm 투표소 0 bình chọn
01/06/2018 건설교통부 [ko] phát âm 건설교통부 0 bình chọn
01/06/2018 철거하다 [ko] phát âm 철거하다 0 bình chọn
01/06/2018 출마하다 [ko] phát âm 출마하다 0 bình chọn
01/06/2018 구청장 [ko] phát âm 구청장 0 bình chọn
01/06/2018 지방자치제 [ko] phát âm 지방자치제 0 bình chọn
01/06/2018 농림수산부 [ko] phát âm 농림수산부 0 bình chọn
01/06/2018 문화관광부 [ko] phát âm 문화관광부 0 bình chọn
01/06/2018 해임되다 [ko] phát âm 해임되다 0 bình chọn
01/06/2018 임명하다 [ko] phát âm 임명하다 0 bình chọn
01/06/2018 과외비 [ko] phát âm 과외비 0 bình chọn
01/06/2018 해지하다 [ko] phát âm 해지하다 0 bình chọn
01/06/2018 실례하겠습니다. [ko] phát âm 실례하겠습니다. 0 bình chọn
01/06/2018 활과 화살 [ko] phát âm 활과 화살 0 bình chọn
01/06/2018 면접보다 [ko] phát âm 면접보다 -1 bình chọn
01/06/2018 휠씬 [ko] phát âm 휠씬 0 bình chọn
01/06/2018 체중 감량 [ko] phát âm 체중 감량 0 bình chọn
01/06/2018 뭉뚝하다 [ko] phát âm 뭉뚝하다 0 bình chọn
01/06/2018 지천 [ko] phát âm 지천 0 bình chọn
01/06/2018 조리다 [ko] phát âm 조리다 0 bình chọn
01/06/2018 단축되다 [ko] phát âm 단축되다 0 bình chọn
01/06/2018 계발하다 [ko] phát âm 계발하다 0 bình chọn
01/06/2018 감량 [ko] phát âm 감량 0 bình chọn
01/06/2018 운반하다 [ko] phát âm 운반하다 0 bình chọn
01/06/2018 쇄도하다 [ko] phát âm 쇄도하다 0 bình chọn
31/05/2018 나 한국에서 왔어 [ko] phát âm 나 한국에서 왔어 0 bình chọn