Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2018 일어일문학과 [ko] phát âm 일어일문학과 0 bình chọn
31/05/2018 중어중문학과 [ko] phát âm 중어중문학과 0 bình chọn
31/05/2018 불어불문학과 [ko] phát âm 불어불문학과 0 bình chọn
31/05/2018 노어노문학과 [ko] phát âm 노어노문학과 0 bình chọn
31/05/2018 법학과 [ko] phát âm 법학과 0 bình chọn
31/05/2018 국제관계학과 [ko] phát âm 국제관계학과 0 bình chọn
31/05/2018 의학과 [ko] phát âm 의학과 0 bình chọn
31/05/2018 약학과 [ko] phát âm 약학과 0 bình chọn
31/05/2018 전철노선 [ko] phát âm 전철노선 0 bình chọn
31/05/2018 의상디자인학과 [ko] phát âm 의상디자인학과 0 bình chọn
31/05/2018 컴퓨터학과 [ko] phát âm 컴퓨터학과 0 bình chọn
31/05/2018 간호학과 [ko] phát âm 간호학과 0 bình chọn
31/05/2018 중퇴하다 [ko] phát âm 중퇴하다 0 bình chọn
31/05/2018 일반버스 [ko] phát âm 일반버스 0 bình chọn
31/05/2018 만원버스 [ko] phát âm 만원버스 0 bình chọn
31/05/2018 국제우편 [ko] phát âm 국제우편 0 bình chọn
31/05/2018 고속버스터미널 [ko] phát âm 고속버스터미널 0 bình chọn
31/05/2018 체크남방 [ko] phát âm 체크남방 0 bình chọn
31/05/2018 흑조 [ko] phát âm 흑조 0 bình chọn
31/05/2018 고수풀 [ko] phát âm 고수풀 0 bình chọn
31/05/2018 모샘치 [ko] phát âm 모샘치 0 bình chọn
31/05/2018 서대기 [ko] phát âm 서대기 0 bình chọn
31/05/2018 서캐 [ko] phát âm 서캐 0 bình chọn
31/05/2018 머릿니 [ko] phát âm 머릿니 0 bình chọn
31/05/2018 혼인 신고서 [ko] phát âm 혼인 신고서 0 bình chọn
31/05/2018 가족 관계 증명서 [ko] phát âm 가족 관계 증명서 0 bình chọn
31/05/2018 통장사본 [ko] phát âm 통장사본 0 bình chọn
31/05/2018 자고새 [ko] phát âm 자고새 0 bình chọn
31/05/2018 기상이변현상 [ko] phát âm 기상이변현상 0 bình chọn
31/05/2018 동메달 [ko] phát âm 동메달 0 bình chọn