Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2018 주민 등록 등본 [ko] phát âm 주민 등록 등본 0 bình chọn
31/05/2018 재선충병 [ko] phát âm 재선충병 0 bình chọn
31/05/2018 잰말놀이 [ko] phát âm 잰말놀이 0 bình chọn
31/05/2018 그러지마 [ko] phát âm 그러지마 0 bình chọn
31/05/2018 동성결혼 [ko] phát âm 동성결혼 0 bình chọn
31/05/2018 영주권 [ko] phát âm 영주권 0 bình chọn
31/05/2018 횡단보도에서 [ko] phát âm 횡단보도에서 0 bình chọn
31/05/2018 추정을 내리다 [ko] phát âm 추정을 내리다 0 bình chọn
31/05/2018 떠먹다 [ko] phát âm 떠먹다 0 bình chọn
31/05/2018 인터넷으로 [ko] phát âm 인터넷으로 0 bình chọn
01/06/2017 명랑 [ko] phát âm 명랑 0 bình chọn
01/06/2017 곳곳마다 [ko] phát âm 곳곳마다 0 bình chọn
01/06/2017 사모실 [ko] phát âm 사모실 0 bình chọn
01/06/2017 도솔천 [ko] phát âm 도솔천 0 bình chọn
01/06/2017 무안하다 [ko] phát âm 무안하다 0 bình chọn
01/06/2017 꿋꿋이 [ko] phát âm 꿋꿋이 0 bình chọn
01/06/2017 가슴에 와 닿다 [ko] phát âm 가슴에 와 닿다 0 bình chọn
01/06/2017 왕벚꽃 [ko] phát âm 왕벚꽃 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 불태우다 [ko] phát âm 가슴을 불태우다 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 앓다 [ko] phát âm 가슴을 앓다 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 울리다 [ko] phát âm 가슴을 울리다 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 찌르다 [ko] phát âm 가슴을 찌르다 0 bình chọn
01/06/2017 경양식집 [ko] phát âm 경양식집 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 태우다 [ko] phát âm 가슴을 태우다 0 bình chọn
01/06/2017 가슴을 펴다 [ko] phát âm 가슴을 펴다 0 bình chọn
01/06/2017 가시가 돋치다 [ko] phát âm 가시가 돋치다 0 bình chọn
01/06/2017 가슴이 타다 [ko] phát âm 가슴이 타다 0 bình chọn
01/06/2017 새세대 [ko] phát âm 새세대 0 bình chọn
01/06/2017 외침소리 [ko] phát âm 외침소리 0 bình chọn
01/06/2017 일반사람 [ko] phát âm 일반사람 0 bình chọn