Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2017 뒷자리 [ko] phát âm 뒷자리 0 bình chọn
15/03/2017 옷이 크다 [ko] phát âm 옷이 크다 0 bình chọn
15/03/2017 옷이 작다 [ko] phát âm 옷이 작다 0 bình chọn
15/03/2017 작심 [ko] phát âm 작심 0 bình chọn
15/03/2017 편지지 [ko] phát âm 편지지 0 bình chọn
15/03/2017 헐뜯다 [ko] phát âm 헐뜯다 0 bình chọn
15/03/2017 끝에 [ko] phát âm 끝에 0 bình chọn
15/03/2017 보통 우편 [ko] phát âm 보통 우편 0 bình chọn
15/03/2017 부총리 [ko] phát âm 부총리 0 bình chọn
15/03/2017 곳곳에 [ko] phát âm 곳곳에 0 bình chọn
15/03/2017 출몰하다 [ko] phát âm 출몰하다 0 bình chọn
15/03/2017 시험에 떨어지다 [ko] phát âm 시험에 떨어지다 0 bình chọn
15/03/2017 단호히 [ko] phát âm 단호히 0 bình chọn
15/03/2017 받는 사람 [ko] phát âm 받는 사람 0 bình chọn
15/03/2017 국가별 [ko] phát âm 국가별 0 bình chọn
15/03/2017 미행 [ko] phát âm 미행 0 bình chọn
15/03/2017 마음 놓다 [ko] phát âm 마음 놓다 0 bình chọn
15/03/2017 뒤척거리다 [ko] phát âm 뒤척거리다 0 bình chọn
15/03/2017 모르게 [ko] phát âm 모르게 0 bình chọn
15/03/2017 역력한 [ko] phát âm 역력한 0 bình chọn
15/03/2017 교정하다 [ko] phát âm 교정하다 0 bình chọn
15/03/2017 차마 [ko] phát âm 차마 0 bình chọn
15/03/2017 불특정의 [ko] phát âm 불특정의 0 bình chọn
15/03/2017 외로웠어 [ko] phát âm 외로웠어 0 bình chọn
15/03/2017 둘이서만 [ko] phát âm 둘이서만 0 bình chọn
15/03/2017 소요시간 [ko] phát âm 소요시간 0 bình chọn
15/03/2017 생일잔치 [ko] phát âm 생일잔치 0 bình chọn
15/03/2017 일본말 [ko] phát âm 일본말 0 bình chọn
15/03/2017 기념식 [ko] phát âm 기념식 0 bình chọn
15/03/2017 내뱉다 [ko] phát âm 내뱉다 0 bình chọn