Thành viên:

ativ

Đăng ký phát âm của ativ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2017 꾸려나가다 [ko] phát âm 꾸려나가다 0 bình chọn
15/03/2017 포효 [ko] phát âm 포효 0 bình chọn
15/03/2017 법에 저촉되다 [ko] phát âm 법에 저촉되다 0 bình chọn
15/03/2017 군침 [ko] phát âm 군침 0 bình chọn
15/03/2017 드높이 [ko] phát âm 드높이 0 bình chọn
15/03/2017 짐을 싸다 [ko] phát âm 짐을 싸다 0 bình chọn
15/03/2017 앞가림 [ko] phát âm 앞가림 0 bình chọn
15/03/2017 거창하다 [ko] phát âm 거창하다 0 bình chọn
15/03/2017 겁에 질리다 [ko] phát âm 겁에 질리다 0 bình chọn
15/03/2017 정상참작의 여지 [ko] phát âm 정상참작의 여지 0 bình chọn
15/03/2017 먹이사슬 [ko] phát âm 먹이사슬 0 bình chọn
15/03/2017 급한 불을 끄다 [ko] phát âm 급한 불을 끄다 0 bình chọn
15/03/2017 물정 [ko] phát âm 물정 0 bình chọn
15/03/2017 응석 [ko] phát âm 응석 0 bình chọn
15/03/2017 강림 [ko] phát âm 강림 0 bình chọn
15/03/2017 데굴데굴 [ko] phát âm 데굴데굴 0 bình chọn
15/03/2017 내뿜다 [ko] phát âm 내뿜다 0 bình chọn
15/03/2017 격렬히 [ko] phát âm 격렬히 0 bình chọn
15/03/2017 느릿하다 [ko] phát âm 느릿하다 0 bình chọn
15/03/2017 게을러 빠지다 [ko] phát âm 게을러 빠지다 0 bình chọn
15/03/2017 농밀하다 [ko] phát âm 농밀하다 0 bình chọn
15/03/2017 급조 [ko] phát âm 급조 0 bình chọn
15/03/2017 맛깔스럽다 [ko] phát âm 맛깔스럽다 0 bình chọn
15/03/2017 교묘하다 [ko] phát âm 교묘하다 0 bình chọn
15/03/2017 당혹 [ko] phát âm 당혹 0 bình chọn
15/03/2017 꿈틀거리다 [ko] phát âm 꿈틀거리다 0 bình chọn
15/03/2017 독점욕 [ko] phát âm 독점욕 0 bình chọn
15/03/2017 대꾸하다 [ko] phát âm 대꾸하다 0 bình chọn
15/03/2017 대성통곡 [ko] phát âm 대성통곡 0 bình chọn
15/03/2017 딴죽 [ko] phát âm 딴죽 0 bình chọn