Thành viên:

atom570

Đăng ký phát âm của atom570

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
29/06/2012 Tatiana Cabral [es] phát âm Tatiana Cabral Của kykeon
31/05/2012 Osvaldo [es] phát âm Osvaldo Của Lola586