Thành viên:

audacia

Đăng ký phát âm của audacia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/02/2013 abolitionist [en] phát âm abolitionist 0 bình chọn
17/01/2013 Fort Stanwix [en] phát âm Fort Stanwix 0 bình chọn
10/11/2012 orthonormality [en] phát âm orthonormality 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2012 anticommutative [en] phát âm anticommutative 0 bình chọn
10/11/2012 zonation [en] phát âm zonation 0 bình chọn
10/11/2012 zymolysis [en] phát âm zymolysis 0 bình chọn
10/11/2012 zoogenous [en] phát âm zoogenous 0 bình chọn
10/11/2012 zymoscope [en] phát âm zymoscope 0 bình chọn
10/11/2012 zymoplastic [en] phát âm zymoplastic 0 bình chọn
10/11/2012 Paraliminal [en] phát âm Paraliminal 0 bình chọn
01/11/2012 Shanae [en] phát âm Shanae 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2012 Polystyrol [en] phát âm Polystyrol 0 bình chọn
01/11/2012 moma [en] phát âm moma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2012 Albert Maysles [en] phát âm Albert Maysles 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2012 omega 6 [en] phát âm omega 6 0 bình chọn
30/10/2012 omega 3 [en] phát âm omega 3 0 bình chọn
22/10/2012 Briann January [en] phát âm Briann January 0 bình chọn
21/10/2012 boogey [en] phát âm boogey 0 bình chọn
21/10/2012 sciosophy [en] phát âm sciosophy 0 bình chọn
21/10/2012 siffilate [en] phát âm siffilate 0 bình chọn
21/10/2012 unsepulchered [en] phát âm unsepulchered 0 bình chọn
21/10/2012 one-liners [en] phát âm one-liners 0 bình chọn
21/10/2012 metempsychosis [en] phát âm metempsychosis 0 bình chọn
21/10/2012 ineffability [en] phát âm ineffability 0 bình chọn
21/10/2012 polyketide [en] phát âm polyketide 1 bình chọn
21/10/2012 Saint Ignace [en] phát âm Saint Ignace 0 bình chọn
20/10/2012 recondite [en] phát âm recondite -1 bình chọn
20/10/2012 Conley [en] phát âm Conley 0 bình chọn
20/10/2012 Arsinoitherium [en] phát âm Arsinoitherium 0 bình chọn
19/10/2012 John Dos Passos [en] phát âm John Dos Passos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất