Thành viên:

audacia

Đăng ký phát âm của audacia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] phát âm Dupuytren's contracture 1 bình chọn
14/10/2012 Thomas Nagel [en] phát âm Thomas Nagel -1 bình chọn
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] phát âm Montpelier, Vermont 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2012 dominative [en] phát âm dominative 0 bình chọn
13/10/2012 Holles Street [en] phát âm Holles Street 0 bình chọn
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phát âm phthalaldehyde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2012 mineralocorticoid [en] phát âm mineralocorticoid 0 bình chọn
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] phát âm Melvin L. Prueitt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2012 Carpathians [en] phát âm Carpathians 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2012 jayleen [en] phát âm jayleen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2012 batik [en] phát âm batik 0 bình chọn
13/10/2012 skidmore [en] phát âm skidmore 0 bình chọn
13/10/2012 longcat [en] phát âm longcat 0 bình chọn
12/07/2012 Lowes [en] phát âm Lowes 0 bình chọn
12/07/2012 tzatziki [en] phát âm tzatziki 0 bình chọn
12/07/2012 Louis Freeh [en] phát âm Louis Freeh 0 bình chọn
10/07/2012 Sensient Technologies [en] phát âm Sensient Technologies 0 bình chọn
10/07/2012 Scyphozoa [en] phát âm Scyphozoa 0 bình chọn
10/07/2012 varenicline [en] phát âm varenicline -1 bình chọn
10/07/2012 cetuximab [en] phát âm cetuximab 0 bình chọn
18/06/2012 Banoffee pie [en] phát âm Banoffee pie 0 bình chọn
18/06/2012 nomophobe [en] phát âm nomophobe 0 bình chọn
18/06/2012 octomom [en] phát âm octomom 0 bình chọn
11/06/2012 Traverse City [en] phát âm Traverse City 0 bình chọn
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] phát âm electrohydrodynamics 0 bình chọn
11/06/2012 Angostura bitters [en] phát âm Angostura bitters 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2012 sluggard [en] phát âm sluggard 0 bình chọn
11/06/2012 somatization [en] phát âm somatization 0 bình chọn
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] phát âm Martha Nussbaum 0 bình chọn
07/06/2012 death toll [en] phát âm death toll 6 bình chọn Phát âm tốt nhất