Thành viên:

balochimazar

Đăng ký phát âm của balochimazar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2010 عاشقى [bal] phát âm عاشقى 0 bình chọn
24/08/2010 همره [bal] phát âm همره 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2010 دوست [bal] phát âm دوست 0 bình chọn
24/08/2010 کچک [bal] phát âm کچک 0 bình chọn
24/08/2010 مزن [bal] phát âm مزن 0 bình chọn
24/08/2010 کسان [bal] phát âm کسان 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2010 كاغذ [bal] phát âm كاغذ 0 bình chọn
24/08/2010 جنگ [bal] phát âm جنگ 0 bình chọn
24/08/2010 برز ئه [bal] phát âm برز ئه 0 bình chọn
24/08/2010 جهل ئه [bal] phát âm جهل ئه 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2010 لعب [bal] phát âm لعب 0 bình chọn
24/08/2010 سياه [bal] phát âm سياه 1 bình chọn
24/08/2010 سپيت [bal] phát âm سپيت 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2010 مات [bal] phát âm مات 0 bình chọn
24/08/2010 پت [bal] phát âm پت 0 bình chọn
24/08/2010 گوهر [bal] phát âm گوهر 0 bình chọn
24/08/2010 برات [bal] phát âm برات 0 bình chọn
02/08/2010 كاگد [bal] phát âm كاگد 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] phát âm بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 مكران [bal] phát âm مكران 0 bình chọn
02/08/2010 كوئٹہ [bal] phát âm كوئٹہ 0 bình chọn
02/08/2010 بلوچستان [bal] phát âm بلوچستان 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2010 آنديک [bal] phát âm آنديک 0 bình chọn
31/07/2010 كشور [bal] phát âm كشور 0 bình chọn
31/07/2010 بچک [bal] phát âm بچک 0 bình chọn
31/07/2010 چک [bal] phát âm چک 0 bình chọn
31/07/2010 جنک [bal] phát âm جنک 0 bình chọn
31/07/2010 مردين [bal] phát âm مردين 0 bình chọn
31/07/2010 ژنين [bal] phát âm ژنين 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2010 لوگ [bal] phát âm لوگ 0 bình chọn