Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/05/2017 Bumbershoot [en] phát âm Bumbershoot 0 bình chọn
09/05/2017 Filesand [en] phát âm Filesand 0 bình chọn
14/03/2017 puttering [en] phát âm puttering 1 bình chọn
14/03/2017 plasmablast [en] phát âm plasmablast 0 bình chọn
10/03/2017 skyscrapers [en] phát âm skyscrapers 0 bình chọn
10/03/2017 sharon fruit [en] phát âm sharon fruit 0 bình chọn
10/03/2017 Auctioning [en] phát âm Auctioning 1 bình chọn
10/03/2017 Frosties [en] phát âm Frosties 0 bình chọn
08/03/2017 VDSL [en] phát âm VDSL 0 bình chọn
08/03/2017 post-sync [en] phát âm post-sync 1 bình chọn
08/03/2017 Miranda Hart [en] phát âm Miranda Hart 0 bình chọn
08/03/2017 recolour [en] phát âm recolour 0 bình chọn
08/03/2017 fraternizing [en] phát âm fraternizing 0 bình chọn
21/02/2017 quid pro quo [en] phát âm quid pro quo 1 bình chọn
21/02/2017 [zh] phát âm 百 1 bình chọn
21/02/2017 overall [en] phát âm overall 0 bình chọn
21/02/2017 Morbillivirus [en] phát âm Morbillivirus 0 bình chọn
21/02/2017 emigrate [en] phát âm emigrate 0 bình chọn
21/02/2017 Nannie [en] phát âm Nannie 0 bình chọn
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] phát âm Bikram Choudhury 0 bình chọn
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] phát âm The Shawshank Redemption 0 bình chọn
21/02/2017 turkey [en] phát âm turkey 1 bình chọn
21/02/2017 toning down [en] phát âm toning down 0 bình chọn
21/02/2017 Northern Europe [en] phát âm Northern Europe 0 bình chọn
21/02/2017 saltbush [en] phát âm saltbush 0 bình chọn
21/02/2017 Chugga chugga [en] phát âm Chugga chugga 0 bình chọn
21/02/2017 wavy-haired [en] phát âm wavy-haired 0 bình chọn
21/02/2017 sanitarist [en] phát âm sanitarist 0 bình chọn
21/02/2017 subcontracted [en] phát âm subcontracted 0 bình chọn
20/01/2016 tournament [en] phát âm tournament 0 bình chọn