Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/03/2012 Manassas [en] phát âm Manassas 0 bình chọn
31/03/2012 Prince Edward [en] phát âm Prince Edward 0 bình chọn
31/03/2012 King George [en] phát âm King George 0 bình chọn
31/03/2012 Brunswick [en] phát âm Brunswick 0 bình chọn
31/03/2012 eclectic [en] phát âm eclectic 0 bình chọn
31/03/2012 粟米 [yue] phát âm 粟米 1 bình chọn
31/03/2012 好好食 [yue] phát âm 好好食 0 bình chọn
31/03/2012 花生 [yue] phát âm 花生 0 bình chọn
31/03/2012 咖啡 [yue] phát âm 咖啡 -1 bình chọn
31/03/2012 馄饨 [yue] phát âm 馄饨 0 bình chọn
31/03/2012 菜花 [yue] phát âm 菜花 0 bình chọn
31/03/2012 糯米 [yue] phát âm 糯米 0 bình chọn
31/03/2012 西瓜 [yue] phát âm 西瓜 0 bình chọn
31/03/2012 烧卖 [yue] phát âm 烧卖 0 bình chọn
31/03/2012 特別 [yue] phát âm 特別 0 bình chọn
31/03/2012 核突 [yue] phát âm 核突 0 bình chọn
31/03/2012 孤寒 [yue] phát âm 孤寒 0 bình chọn
31/03/2012 多餘 [yue] phát âm 多餘 0 bình chọn
31/03/2012 喺邊喥 [yue] phát âm 喺邊喥 0 bình chọn
31/03/2012 quantity surveyor [en] phát âm quantity surveyor 0 bình chọn
31/03/2012 repetition [en] phát âm repetition 4 bình chọn
31/03/2012 windscreen wiper [en] phát âm windscreen wiper 0 bình chọn
31/03/2012 speed limit [en] phát âm speed limit 0 bình chọn
31/03/2012 fruit picker [en] phát âm fruit picker 0 bình chọn
31/03/2012 fixer-upper [en] phát âm fixer-upper 0 bình chọn
31/03/2012 consequential [en] phát âm consequential 0 bình chọn
11/03/2012 mimicking [en] phát âm mimicking 0 bình chọn
11/03/2012 Steve Cram [en] phát âm Steve Cram 0 bình chọn
11/03/2012 Jeremy Deller [en] phát âm Jeremy Deller 0 bình chọn
11/03/2012 narked [en] phát âm narked 0 bình chọn