Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2012 Count Dracula [en] phát âm Count Dracula 0 bình chọn
28/04/2012 Dracula [en] phát âm Dracula 0 bình chọn
28/04/2012 pleasuring [en] phát âm pleasuring 0 bình chọn
28/04/2012 great-grandparents [en] phát âm great-grandparents 0 bình chọn
28/04/2012 series [en] phát âm series 2 bình chọn
28/04/2012 long-haired [en] phát âm long-haired 0 bình chọn
28/04/2012 spider-crab [en] phát âm spider-crab 0 bình chọn
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] phát âm Susan Wooldridge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2012 cereal [en] phát âm cereal 1 bình chọn
28/04/2012 amazing [en] phát âm amazing 0 bình chọn
28/04/2012 MP [en] phát âm MP 1 bình chọn
28/04/2012 intellectual property [en] phát âm intellectual property 0 bình chọn
28/04/2012 scouse [en] phát âm scouse 0 bình chọn
28/04/2012 democratization [en] phát âm democratization 1 bình chọn
28/04/2012 impulsively [en] phát âm impulsively 0 bình chọn
28/04/2012 Adam Savage [en] phát âm Adam Savage 0 bình chọn
28/04/2012 rampage [en] phát âm rampage 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2012 harmonic [en] phát âm harmonic 0 bình chọn
28/04/2012 incept [en] phát âm incept 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2012 intercept [en] phát âm intercept 0 bình chọn
28/04/2012 scariest [en] phát âm scariest 0 bình chọn
28/04/2012 dunning [en] phát âm dunning 0 bình chọn
28/04/2012 Swiffer [en] phát âm Swiffer 0 bình chọn
28/04/2012 hexagram [en] phát âm hexagram 0 bình chọn
28/04/2012 masterful [en] phát âm masterful 0 bình chọn
25/04/2012 motivations [en] phát âm motivations 0 bình chọn
25/04/2012 legitimately [en] phát âm legitimately 0 bình chọn
25/04/2012 Antonio [en] phát âm Antonio 1 bình chọn
25/04/2012 Antoinette [en] phát âm Antoinette 0 bình chọn
23/04/2012 fight [en] phát âm fight 3 bình chọn