Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2012 vocab [en] phát âm vocab 0 bình chọn
11/03/2012 Prichard [en] phát âm Prichard 0 bình chọn
11/03/2012 Steve Ovett [en] phát âm Steve Ovett 0 bình chọn
11/03/2012 seamen [en] phát âm seamen 0 bình chọn
11/03/2012 Decarboxylase [en] phát âm Decarboxylase 0 bình chọn
11/03/2012 aminobutyl [en] phát âm aminobutyl 0 bình chọn
11/03/2012 Mulligans Inn [en] phát âm Mulligans Inn 0 bình chọn
11/03/2012 Hachaliah [en] phát âm Hachaliah 0 bình chọn
11/03/2012 Thacker [en] phát âm Thacker 0 bình chọn
11/03/2012 Mirtazapine [en] phát âm Mirtazapine 0 bình chọn
11/03/2012 Helminthology [en] phát âm Helminthology 0 bình chọn
11/03/2012 customise [en] phát âm customise 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2012 rete testis [en] phát âm rete testis 0 bình chọn
11/03/2012 Long John Silver [en] phát âm Long John Silver 0 bình chọn
11/03/2012 Imperial County [en] phát âm Imperial County 0 bình chọn
08/03/2012 uninvited [en] phát âm uninvited 0 bình chọn
08/03/2012 teflon [en] phát âm teflon 0 bình chọn
08/03/2012 emigrated [en] phát âm emigrated 0 bình chọn
08/03/2012 Passion Week [en] phát âm Passion Week 0 bình chọn
08/03/2012 Jewess [en] phát âm Jewess 0 bình chọn
08/03/2012 Liam Paris Howlett [en] phát âm Liam Paris Howlett 0 bình chọn
08/03/2012 Leeroy [en] phát âm Leeroy 0 bình chọn
08/03/2012 Calaveras County [en] phát âm Calaveras County 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2012 Colusa County [en] phát âm Colusa County 0 bình chọn
08/03/2012 Contra Costa County [en] phát âm Contra Costa County 0 bình chọn
08/03/2012 heartsick [en] phát âm heartsick 0 bình chọn
08/03/2012 flubby [en] phát âm flubby 0 bình chọn
08/03/2012 blood-red [en] phát âm blood-red 0 bình chọn
08/03/2012 quad-core [en] phát âm quad-core 0 bình chọn
08/03/2012 shitload [en] phát âm shitload 1 bình chọn