Thành viên:

baylorng

Đăng ký phát âm của baylorng

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2010 屌càt你 [yue] phát âm 屌càt你 0 bình chọn
19/05/2010 月光 [yue] phát âm 月光 -1 bình chọn
19/05/2010 唂精上腦 [yue] phát âm 唂精上腦 0 bình chọn
19/05/2010 青BB [yue] phát âm 青BB 0 bình chọn
19/05/2010 天使 [yue] phát âm 天使 0 bình chọn
19/05/2010 天才 [yue] phát âm 天才 0 bình chọn
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] phát âm 香港語言學學會粵語拼音方案 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 二奶 [yue] phát âm 二奶 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 邋遢 [yue] phát âm 邋遢 0 bình chọn
19/05/2010 污糟 [yue] phát âm 污糟 0 bình chọn
19/05/2010 埋单 [yue] phát âm 埋单 0 bình chọn
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] phát âm 屌那媽化閪 0 bình chọn
16/05/2010 點càt知 [yue] phát âm 點càt知 0 bình chọn
16/05/2010 你諗你 [yue] phát âm 你諗你 0 bình chọn
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] phát âm 好lãn搞笑 0 bình chọn
16/05/2010 是㞗但 [yue] phát âm 是㞗但 0 bình chọn
16/05/2010 càt頭 [yue] phát âm càt頭 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2010 屌那媽 [yue] phát âm 屌那媽 0 bình chọn
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] phát âm 大㞗鑊 0 bình chọn
16/05/2010 把lãn [yue] phát âm 把lãn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2010 屌lãn你 [yue] phát âm 屌lãn你 0 bình chọn
16/05/2010 懵lãn [yue] phát âm 懵lãn 0 bình chọn
16/05/2010 理lãn你 [yue] phát âm 理lãn你 0 bình chọn
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] phát âm 做乜lãn嘢 0 bình chọn
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] phát âm 冬瓜豆腐 0 bình chọn
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] phát âm 咸鱼白菜 0 bình chọn
16/05/2010 整色整水 [yue] phát âm 整色整水 0 bình chọn
16/05/2010 似模似样 [yue] phát âm 似模似样 0 bình chọn
16/05/2010 共同犯罪 [yue] phát âm 共同犯罪 0 bình chọn
16/05/2010 犯罪主体 [yue] phát âm 犯罪主体 0 bình chọn