Thành viên:

belgabirdo

Đăng ký phát âm của belgabirdo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/11/2009 cuadrilla [es] phát âm cuadrilla 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 cuadragésima [es] phát âm cuadragésima 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 incrementarse [es] phát âm incrementarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 bucle [es] phát âm bucle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 eufónico [es] phát âm eufónico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2009 Aquisgrán [es] phát âm Aquisgrán 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 barquilla [es] phát âm barquilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 apartarse [es] phát âm apartarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 nao [es] phát âm nao 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 napias [es] phát âm napias 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 barquichuelo [es] phát âm barquichuelo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 aparejador [es] phát âm aparejador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 barra [es] phát âm barra 0 bình chọn
09/11/2009 baremo [es] phát âm baremo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 bardo [es] phát âm bardo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 níveo [es] phát âm níveo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2009 nobiliario [es] phát âm nobiliario 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 hexaedro [es] phát âm hexaedro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 zampón [es] phát âm zampón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 hiato [es] phát âm hiato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 zampatortas [es] phát âm zampatortas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 zambullida [es] phát âm zambullida 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 hez [es] phát âm hez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 heteróclito [es] phát âm heteróclito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 herrumbroso [es] phát âm herrumbroso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 herrumbre [es] phát âm herrumbre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 herreriano [es] phát âm herreriano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 herrumbrar [es] phát âm herrumbrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2009 fatalidad [es] phát âm fatalidad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2009 opulento [es] phát âm opulento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất