Thành viên:

boss13055

Đăng ký phát âm của boss13055

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2010 片仮名 [ja] phát âm 片仮名 0 bình chọn
23/03/2010 有利 [ja] phát âm 有利 0 bình chọn
23/03/2010 何らか [ja] phát âm 何らか 0 bình chọn
23/03/2010 shuriken [ja] phát âm shuriken 0 bình chọn
23/03/2010 tsukemono [ja] phát âm tsukemono -1 bình chọn
17/03/2010 jokichi [ja] phát âm jokichi 0 bình chọn
17/03/2010 sachi [ja] phát âm sachi 0 bình chọn
17/03/2010 [ja] phát âm 又 0 bình chọn
17/03/2010 先ず [ja] phát âm 先ず 0 bình chọn
17/03/2010 先に [ja] phát âm 先に 0 bình chọn
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] phát âm Kunihiko Takeda 0 bình chọn
17/03/2010 月の子供 [ja] phát âm 月の子供 0 bình chọn
17/03/2010 とく [ja] phát âm とく 0 bình chọn
17/03/2010 ひとつの [ja] phát âm ひとつの 0 bình chọn
17/03/2010 kokoro [ja] phát âm kokoro 0 bình chọn
17/03/2010 kuroi [ja] phát âm kuroi 0 bình chọn
17/03/2010 kaiseki [ja] phát âm kaiseki 0 bình chọn
17/03/2010 akari [ja] phát âm akari 0 bình chọn
17/03/2010 Dozo [ja] phát âm Dozo 0 bình chọn
17/03/2010 どうもありがとう [ja] phát âm どうもありがとう 0 bình chọn
17/03/2010 sessha [ja] phát âm sessha 0 bình chọn
17/03/2010 gomen [ja] phát âm gomen 0 bình chọn
17/03/2010 みょうちょう [ja] phát âm みょうちょう 0 bình chọn
17/03/2010 yuri [ja] phát âm yuri 0 bình chọn
17/03/2010 doujin [ja] phát âm doujin 0 bình chọn
17/03/2010 okaeri [ja] phát âm okaeri 0 bình chọn
17/03/2010 Tadaima [ja] phát âm Tadaima 0 bình chọn
17/03/2010 youkai [ja] phát âm youkai 0 bình chọn
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] phát âm よろしくおねがいします -1 bình chọn
17/03/2010 無上命法 [ja] phát âm 無上命法 0 bình chọn