Thành viên:

bragi07

Đăng ký phát âm của bragi07

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2009 Nightwish [en] phát âm Nightwish 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Sloane [en] phát âm Sloane -1 bình chọn
15/12/2009 McLean [en] phát âm McLean 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 McInerney [en] phát âm McInerney 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Bickerstaff [en] phát âm Bickerstaff 0 bình chọn
15/12/2009 Jerker [en] phát âm Jerker 0 bình chọn
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] phát âm Gareth Coughlan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Padraig Amond [en] phát âm Padraig Amond 0 bình chọn
15/12/2009 Faherty [en] phát âm Faherty 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 spur [en] phát âm spur 1 bình chọn
11/12/2009 lumpish [en] phát âm lumpish 0 bình chọn
11/12/2009 pushover (noun) [en] phát âm pushover (noun) 0 bình chọn
11/12/2009 all alone [en] phát âm all alone 0 bình chọn
10/12/2009 Northern Ireland [en] phát âm Northern Ireland 2 bình chọn
10/12/2009 Gloucester [en] phát âm Gloucester 0 bình chọn
10/12/2009 Pemigewasset River [en] phát âm Pemigewasset River 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 route [en] phát âm route 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Waukewan [en] phát âm Lake Waukewan 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] phát âm Lake Winnisquam 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] phát âm Lake Winnipesaukee 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Swampscott [en] phát âm Swampscott 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Mount Wachusett [en] phát âm Mount Wachusett 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Hyannis [en] phát âm Hyannis 0 bình chọn
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] phát âm Cuttyhunk Island 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Chicopee [en] phát âm Chicopee 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Cohasset [en] phát âm Cohasset 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] phát âm Chappaquiddick Island 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Acushnet [en] phát âm Acushnet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Natick [en] phát âm Natick 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Passamaquoddy [en] phát âm Passamaquoddy 0 bình chọn