Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2017 chuchotèrent [fr] phát âm chuchotèrent 0 bình chọn
16/05/2017 faire marche arrière [fr] phát âm faire marche arrière 0 bình chọn
16/05/2017 fermement décidé [fr] phát âm fermement décidé 0 bình chọn
16/05/2017 siciliens [fr] phát âm siciliens 0 bình chọn
13/03/2017 chanvre [fr] phát âm chanvre 0 bình chọn
07/03/2017 et en la poussant [fr] phát âm et en la poussant 0 bình chọn
07/03/2017 des troncs [fr] phát âm des troncs 0 bình chọn
07/03/2017 proteggere [it] phát âm proteggere 1 bình chọn
07/03/2017 les dolmens [fr] phát âm les dolmens 0 bình chọn
27/01/2016 les hauteurs [fr] phát âm les hauteurs 0 bình chọn
27/01/2016 hauteurs [fr] phát âm hauteurs 0 bình chọn
27/01/2016 des incas [fr] phát âm des incas 0 bình chọn
27/01/2016 le bruit court que [fr] phát âm le bruit court que 0 bình chọn
27/01/2016 à ras bord [fr] phát âm à ras bord 0 bình chọn
27/01/2016 hip-hop [fr] phát âm hip-hop 0 bình chọn
27/01/2016 œil globuleux [fr] phát âm œil globuleux 0 bình chọn
28/05/2015 tamil [fr] phát âm tamil 0 bình chọn
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] phát âm c’est mon Jules 0 bình chọn
28/05/2015 à force de coups [fr] phát âm à force de coups 0 bình chọn
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] phát âm Pierre Valdès 0 bình chọn
28/05/2015 chandelier [fr] phát âm chandelier 0 bình chọn
19/05/2015 Innsbruck [fr] phát âm Innsbruck 0 bình chọn
19/05/2015 omettre délibérément [fr] phát âm omettre délibérément 0 bình chọn
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] phát âm diffèrent de ceux-là 0 bình chọn
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] phát âm écritures de type logographique 0 bình chọn
19/05/2015 relation transitive [fr] phát âm relation transitive 0 bình chọn
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] phát âm congruences sur les entiers 0 bình chọn
19/05/2015 maximum admissible [fr] phát âm maximum admissible 0 bình chọn
19/05/2015 confirmation du mail [fr] phát âm confirmation du mail 0 bình chọn
19/05/2015 selon les pays [fr] phát âm selon les pays 0 bình chọn