Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2015 positions successives [fr] phát âm positions successives 0 bình chọn
19/05/2015 ingénierie [fr] phát âm ingénierie 0 bình chọn
19/05/2015 crépinette [fr] phát âm crépinette 0 bình chọn
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] phát âm Charlotte Delbo 0 bình chọn
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] phát âm discussions hautes en couleur 0 bình chọn
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] phát âm au particulier comme au professionnel 0 bình chọn
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] phát âm annuaires imprimés 0 bình chọn
19/05/2015 regretter par la suite [fr] phát âm regretter par la suite 0 bình chọn
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] phát âm à moyen et long terme 0 bình chọn
19/05/2015 fiches de résumé [fr] phát âm fiches de résumé 0 bình chọn
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] phát âm l'échec scolaire 0 bình chọn
15/05/2015 éco-responsable [fr] phát âm éco-responsable 0 bình chọn
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] phát âm forêts gérées durablement 0 bình chọn
15/05/2015 rassurez [fr] phát âm rassurez 1 bình chọn
15/05/2015 rassures [fr] phát âm rassures 1 bình chọn
15/05/2015 événement [fr] phát âm événement -1 bình chọn
13/05/2015 New-York [fr] phát âm New-York 0 bình chọn
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] phát âm mesdames et messieurs 0 bình chọn
13/05/2015 bacs de collecte [fr] phát âm bacs de collecte 0 bình chọn
13/05/2015 égal à la somme [fr] phát âm égal à la somme 0 bình chọn
13/05/2015 être introduite par [fr] phát âm être introduite par 0 bình chọn
13/05/2015 être plus réduit [fr] phát âm être plus réduit 0 bình chọn
13/05/2015 au-delà du [fr] phát âm au-delà du 0 bình chọn
13/05/2015 définir certaines règles [fr] phát âm définir certaines règles 0 bình chọn
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] phát âm juxtaposition de lettres 0 bình chọn
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] phát âm sans indication supplémentaire 0 bình chọn
13/05/2015 espaces contigus [fr] phát âm espaces contigus 0 bình chọn
13/05/2015 cadrans solaires [fr] phát âm cadrans solaires 0 bình chọn
13/05/2015 C'est le cas [fr] phát âm C'est le cas 0 bình chọn
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] phát âm À nous de jouer ! 0 bình chọn