Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2015 divisés en deux catégories [fr] phát âm divisés en deux catégories 0 bình chọn
13/05/2015 numération hébraïque [fr] phát âm numération hébraïque 0 bình chọn
13/05/2015 mauvaises interprétations [fr] phát âm mauvaises interprétations 0 bình chọn
13/05/2015 au cours de l'Antiquité [fr] phát âm au cours de l'Antiquité 0 bình chọn
13/05/2015 La nouvelle recommandation [fr] phát âm La nouvelle recommandation 0 bình chọn
13/05/2015 meilleure maîtrise [fr] phát âm meilleure maîtrise 0 bình chọn
13/05/2015 opérations ultérieures [fr] phát âm opérations ultérieures 0 bình chọn
13/05/2015 priorité prédéfinies [fr] phát âm priorité prédéfinies 0 bình chọn
13/05/2015 lever l'ambiguïté [fr] phát âm lever l'ambiguïté 0 bình chọn
13/05/2015 l'usage perdure aujourd'hui [fr] phát âm l'usage perdure aujourd'hui 0 bình chọn
13/05/2015 sans fautes d’orthographe [fr] phát âm sans fautes d’orthographe 0 bình chọn
13/05/2015 conclusions de l’enquête [fr] phát âm conclusions de l’enquête 0 bình chọn
13/05/2015 suppression des parenthèses [fr] phát âm suppression des parenthèses 0 bình chọn
13/05/2015 expressions archaïques [fr] phát âm expressions archaïques 0 bình chọn
13/05/2015 notation algébrique [fr] phát âm notation algébrique 0 bình chọn
13/05/2015 en toutes lettres sur un chéquier [fr] phát âm en toutes lettres sur un chéquier 0 bình chọn
13/05/2015 Supplément alphanumérique cerclé [fr] phát âm Supplément alphanumérique cerclé 0 bình chọn
13/05/2015 à la règle et au compas [fr] phát âm à la règle et au compas 0 bình chọn
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] phát âm de la gauche vers la droite 0 bình chọn
13/05/2015 au fur et à mesure [fr] phát âm au fur et à mesure -1 bình chọn
13/05/2015 bien dans sa peau [fr] phát âm bien dans sa peau 0 bình chọn
13/05/2015 Complétez le formulaire [fr] phát âm Complétez le formulaire 0 bình chọn
13/05/2015 obligations environnementales [fr] phát âm obligations environnementales 0 bình chọn
13/05/2015 lors de l'entretien [fr] phát âm lors de l'entretien 0 bình chọn
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] phát âm certifiée conforme à la norme Qualité 0 bình chọn
13/05/2015 challenge positif [fr] phát âm challenge positif 0 bình chọn
13/05/2015 empreinte écologique [fr] phát âm empreinte écologique 0 bình chọn
13/05/2015 le rôle de chacun [fr] phát âm le rôle de chacun 0 bình chọn
13/05/2015 quasiment intarissable [fr] phát âm quasiment intarissable 0 bình chọn
13/05/2015 économie locale [fr] phát âm économie locale 0 bình chọn