Thành viên:

brunett83

Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2011 sbiancante [it] phát âm sbiancante 0 bình chọn
17/01/2011 bicamerale [it] phát âm bicamerale 0 bình chọn
17/01/2011 Biomasse [fr] phát âm Biomasse 0 bình chọn
17/01/2011 agrocarburant [fr] phát âm agrocarburant 0 bình chọn
17/01/2011 prétention [fr] phát âm prétention 0 bình chọn
17/01/2011 traducteur [fr] phát âm traducteur 0 bình chọn
29/11/2010 cochonnailles [fr] phát âm cochonnailles 0 bình chọn
29/11/2010 constitutionnelles [fr] phát âm constitutionnelles 0 bình chọn
29/11/2010 constitutionnelle [fr] phát âm constitutionnelle 0 bình chọn
29/11/2010 conséquences [fr] phát âm conséquences 0 bình chọn
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] phát âm croc-en-jambe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/11/2010 créances [fr] phát âm créances 0 bình chọn
29/11/2010 créanciers [fr] phát âm créanciers 0 bình chọn
29/11/2010 créancières [fr] phát âm créancières 0 bình chọn
29/11/2010 créa [fr] phát âm créa 0 bình chọn
29/11/2010 côtés [fr] phát âm côtés 0 bình chọn
23/11/2010 tinca [it] phát âm tinca 0 bình chọn
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] phát âm arrière-petite-nièce 0 bình chọn
23/11/2010 dépravation [fr] phát âm dépravation 0 bình chọn
23/11/2010 dégriser [fr] phát âm dégriser 0 bình chọn
23/11/2010 dégueu [fr] phát âm dégueu 0 bình chọn
23/11/2010 dépister [fr] phát âm dépister 0 bình chọn
23/11/2010 déposition [fr] phát âm déposition 0 bình chọn
23/11/2010 degré [fr] phát âm degré 0 bình chọn
23/11/2010 échafaudages [fr] phát âm échafaudages 0 bình chọn
31/10/2010 lectures [en] phát âm lectures 0 bình chọn
31/10/2010 petille [fr] phát âm petille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 chasseur-bombardier [fr] phát âm chasseur-bombardier 0 bình chọn
26/10/2010 éditorialiste [fr] phát âm éditorialiste 0 bình chọn
26/10/2010 fédérations [fr] phát âm fédérations 0 bình chọn