Thành viên:

cab22

Đăng ký phát âm của cab22

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2008 Zanzibar [en] phát âm Zanzibar 0 bình chọn
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] phát âm Lester B. Pearson 0 bình chọn
07/10/2008 Albania [en] phát âm Albania 1 bình chọn
07/10/2008 Republic of Angola [en] phát âm Republic of Angola 0 bình chọn
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] phát âm Kingdom of Belgium 0 bình chọn
07/10/2008 Ascension Island [en] phát âm Ascension Island 0 bình chọn
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] phát âm Commonwealth of The Bahamas 0 bình chọn
07/10/2008 Aruba [en] phát âm Aruba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Republic of Austria [en] phát âm Republic of Austria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Republic of Belarus [en] phát âm Republic of Belarus 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Bermuda [en] phát âm Bermuda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] phát âm Republic of Bolivia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Botswana [en] phát âm Botswana 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 fellatio [en] phát âm fellatio 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Cambodia [en] phát âm Cambodia 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Bosnia [en] phát âm Bosnia 0 bình chọn
07/10/2008 commonwealth [en] phát âm commonwealth 1 bình chọn
07/10/2008 Belgium [en] phát âm Belgium 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Keeling Islands [en] phát âm Keeling Islands 0 bình chọn
07/10/2008 Belinda [en] phát âm Belinda 0 bình chọn
07/10/2008 jungle [en] phát âm jungle 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 squash [en] phát âm squash 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 vaccine [en] phát âm vaccine 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Loralei [en] phát âm Loralei 0 bình chọn
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] phát âm Kingdom of Cambodia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 bid [en] phát âm bid 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] phát âm Commonwealth of Australia 0 bình chọn
07/10/2008 energetics [en] phát âm energetics 0 bình chọn
07/10/2008 fantasy [en] phát âm fantasy 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2008 scrimped [en] phát âm scrimped 0 bình chọn