Thành viên:

daShTRiCk

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của daShTRiCk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/08/2019 nota kağıdı [tr] phát âm nota kağıdı 0 bình chọn
06/08/2019 Dürri [tr] phát âm Dürri 0 bình chọn
06/08/2019 Düri [tr] phát âm Düri 0 bình chọn
06/08/2019 Duruiz [tr] phát âm Duruiz 0 bình chọn
06/08/2019 mâd [tr] phát âm mâd 0 bình chọn
06/08/2019 Delaredo [tr] phát âm Delaredo 0 bình chọn
06/08/2019 vurgulamalısın [tr] phát âm vurgulamalısın 0 bình chọn
23/03/2019 اﻋﺪا [ota] phát âm اﻋﺪا 0 bình chọn
23/03/2019 laf-ü güzaf [ota] phát âm laf-ü güzaf 0 bình chọn
23/03/2019 Suut [tr] phát âm Suut 0 bình chọn
23/03/2019 Sungun [tr] phát âm Sungun 0 bình chọn
23/03/2019 sun [tr] phát âm sun 0 bình chọn
23/03/2019 Sülü [tr] phát âm Sülü 0 bình chọn
23/03/2019 Sürsoy [tr] phát âm Sürsoy 0 bình chọn
23/03/2019 Süngür [tr] phát âm Süngür 0 bình chọn
23/03/2019 [tr] phát âm sü 0 bình chọn
23/03/2019 toku [tr] phát âm toku 0 bình chọn
23/03/2019 Tongur [tr] phát âm Tongur 0 bình chọn
23/03/2019 ince ince [tr] phát âm ince ince 0 bình chọn
23/03/2019 Tokyüz [tr] phát âm Tokyüz 0 bình chọn
23/03/2019 Tokuztuğ [tr] phát âm Tokuztuğ 0 bình chọn
23/03/2019 Toktuğ [tr] phát âm Toktuğ 0 bình chọn
23/03/2019 urun [tr] phát âm urun 0 bình chọn
23/03/2019 Uruz [tr] phát âm Uruz 0 bình chọn
23/03/2019 Uruş [tr] phát âm Uruş 0 bình chọn
23/03/2019 usum [tr] phát âm usum 0 bình chọn
23/03/2019 usuk [tr] phát âm usuk 0 bình chọn
23/03/2019 Uzsoy [tr] phát âm Uzsoy 0 bình chọn
23/03/2019 Uytun [tr] phát âm Uytun 0 bình chọn
23/03/2019 Übük [tr] phát âm Übük 0 bình chọn