Thành viên:

dakrismeno

Đăng ký phát âm của dakrismeno

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/05/2009 mes'cià [lmo] phát âm mes'cià 0 bình chọn
28/05/2009 salucà [lmo] phát âm salucà 0 bình chọn
28/05/2009 saloch [lmo] phát âm saloch 0 bình chọn
28/05/2009 inversà [lmo] phát âm inversà 0 bình chọn
28/05/2009 gibul [lmo] phát âm gibul 0 bình chọn
28/05/2009 saltagat [lmo] phát âm saltagat 0 bình chọn
12/05/2009 tirà 'l fiaa [lmo] phát âm tirà 'l fiaa 0 bình chọn
12/05/2009 menà [lmo] phát âm menà 0 bình chọn
12/05/2009 sena [lmo] phát âm sena 0 bình chọn
12/05/2009 garón [lmo] phát âm garón Của Eldomm
12/05/2009 barbarot [lmo] phát âm barbarot 0 bình chọn
12/05/2009 de sbiess [lmo] phát âm de sbiess 0 bình chọn
12/05/2009 bujaca [lmo] phát âm bujaca 0 bình chọn
12/05/2009 s'ciop [lmo] phát âm s'ciop 0 bình chọn
12/05/2009 ratapignöla [lmo] phát âm ratapignöla Của Eldomm
12/05/2009 ratavul [lmo] phát âm ratavul 0 bình chọn
12/05/2009 s'giangà [lmo] phát âm s'giangà 0 bình chọn
12/05/2009 rüscà [lmo] phát âm rüscà 0 bình chọn
12/05/2009 apress [lmo] phát âm apress 0 bình chọn
12/05/2009 rüzzà [lmo] phát âm rüzzà 0 bình chọn
12/05/2009 strüsà [lmo] phát âm strüsà 0 bình chọn
17/04/2009 campanín [lmo] phát âm campanín 0 bình chọn
17/04/2009 spìciola [lmo] phát âm spìciola 0 bình chọn
17/04/2009 poss [lmo] phát âm poss 0 bình chọn
17/04/2009 Gera [lmo] phát âm Gera 0 bình chọn
17/04/2009 armela [lmo] phát âm armela 0 bình chọn
17/04/2009 gandolín [lmo] phát âm gandolín 0 bình chọn
17/04/2009 orègia [lmo] phát âm orègia 0 bình chọn
17/04/2009 futa [lmo] phát âm futa 0 bình chọn
17/04/2009 [lmo] phát âm cà 0 bình chọn