Thành viên:

daramigo

Đăng ký phát âm của daramigo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2012 compensar [es] phát âm compensar 0 bình chọn
31/12/2012 irrumación [es] phát âm irrumación 0 bình chọn
19/02/2012 laca [es] phát âm laca 0 bình chọn
19/02/2012 clon [es] phát âm clon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2012 boya [es] phát âm boya -1 bình chọn
19/02/2012 bomba fétida [es] phát âm bomba fétida 0 bình chọn
19/02/2012 juego de palabras [es] phát âm juego de palabras 0 bình chọn
19/02/2012 silla de ruedas [es] phát âm silla de ruedas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2012 anguloso [es] phát âm anguloso 0 bình chọn
19/02/2012 angular [es] phát âm angular 1 bình chọn
19/02/2012 judicatura [es] phát âm judicatura 0 bình chọn
19/02/2012 exención [es] phát âm exención 0 bình chọn
19/02/2012 kárdex [es] phát âm kárdex 0 bình chọn
19/02/2012 portuario [es] phát âm portuario 0 bình chọn
19/02/2012 orear [es] phát âm orear 0 bình chọn
19/02/2012 concursar [es] phát âm concursar 0 bình chọn
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] phát âm vaso sanguíneo 0 bình chọn
19/02/2012 mielina [es] phát âm mielina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2012 verboso [es] phát âm verboso 0 bình chọn
19/02/2012 cortometraje [es] phát âm cortometraje 0 bình chọn
19/02/2012 mánager [es] phát âm mánager 0 bình chọn
19/02/2012 jodidamente [es] phát âm jodidamente 0 bình chọn
19/02/2012 algodón de azúcar [es] phát âm algodón de azúcar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2012 flotante [es] phát âm flotante 0 bình chọn
19/02/2012 Luca [es] phát âm Luca 0 bình chọn
19/02/2012 mu [es] phát âm mu 0 bình chọn
19/02/2012 troyano [es] phát âm troyano 0 bình chọn
19/02/2012 hidromiel [es] phát âm hidromiel 0 bình chọn
19/02/2012 bingo [es] phát âm bingo 0 bình chọn
19/02/2012 toxicómano [es] phát âm toxicómano 0 bình chọn