Thành viên:

daudau

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của daudau

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2017 噉仲得了嘅?! [yue] phát âm 噉仲得了嘅?! 1 bình chọn
15/09/2017 豆瓣 [yue] phát âm 豆瓣 0 bình chọn
15/09/2017 愚鈍 [yue] phát âm 愚鈍 0 bình chọn
15/09/2017 右手邊 [yue] phát âm 右手邊 0 bình chọn
15/09/2017 豆瓣醬 [yue] phát âm 豆瓣醬 0 bình chọn
12/09/2017 厕所 [yue] phát âm 厕所 0 bình chọn
12/09/2017 剩餘 [yue] phát âm 剩餘 0 bình chọn
12/09/2017 撈麵 [yue] phát âm 撈麵 0 bình chọn
12/09/2017 牛肉 [yue] phát âm 牛肉 1 bình chọn
12/09/2017 腸粉 [yue] phát âm 腸粉 0 bình chọn
12/09/2017 煲落啖湯先 [yue] phát âm 煲落啖湯先 0 bình chọn
12/09/2017 儀仗 [yue] phát âm 儀仗 0 bình chọn
12/09/2017 柠檬 [yue] phát âm 柠檬 0 bình chọn
12/09/2017 贸易 [yue] phát âm 贸易 0 bình chọn
15/03/2017 ° [yue] phát âm ° 0 bình chọn
15/03/2017 [yue] phát âm 哋 0 bình chọn
15/03/2017 系啩 [yue] phát âm 系啩 0 bình chọn
15/03/2017 [yue] phát âm 叄 -1 bình chọn
15/03/2017 [yue] phát âm 䦉 0 bình chọn
15/03/2017 腦袋 [yue] phát âm 腦袋 0 bình chọn
15/03/2017 㗎仔 [yue] phát âm 㗎仔 0 bình chọn
15/03/2017 硬倔倔 [yue] phát âm 硬倔倔 0 bình chọn
15/03/2017 手板 [yue] phát âm 手板 0 bình chọn
15/03/2017 殺你 [yue] phát âm 殺你 0 bình chọn
15/03/2017 打大赤肋 [yue] phát âm 打大赤肋 0 bình chọn
15/03/2017 加鹽加醋 [yue] phát âm 加鹽加醋 0 bình chọn
15/03/2017 有冇咁郇呀? [yue] phát âm 有冇咁郇呀? 1 bình chọn
15/03/2017 睇你表演 [yue] phát âm 睇你表演 0 bình chọn
15/03/2017 花生友 [yue] phát âm 花生友 0 bình chọn
15/03/2017 奇偶性 [yue] phát âm 奇偶性 0 bình chọn