Thành viên:

deaconproject

Đăng ký phát âm của deaconproject

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2009 abandonista [es] phát âm abandonista 0 bình chọn
10/04/2009 abaniquería [es] phát âm abaniquería 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2009 abanto [es] phát âm abanto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2009 abarcadora [es] phát âm abarcadora 0 bình chọn
10/04/2009 abaritonada [es] phát âm abaritonada 0 bình chọn
10/04/2009 abaritonado [es] phát âm abaritonado 0 bình chọn
10/04/2009 abestiado [es] phát âm abestiado 0 bình chọn
10/04/2009 abietácea [es] phát âm abietácea 0 bình chọn
10/04/2009 abigarradamente [es] phát âm abigarradamente 0 bình chọn
10/04/2009 abizcochada [es] phát âm abizcochada 0 bình chọn
10/04/2009 abjuración [es] phát âm abjuración 0 bình chọn
10/04/2009 cabillero [es] phát âm cabillero 0 bình chọn
10/04/2009 Argüelles [es] phát âm Argüelles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 cabrestante [es] phát âm cabrestante 0 bình chọn
06/04/2009 cabriolear [es] phát âm cabriolear 0 bình chọn
06/04/2009 cabritera [es] phát âm cabritera 0 bình chọn
06/04/2009 damasceno [es] phát âm damasceno 0 bình chọn
06/04/2009 dahír [es] phát âm dahír 0 bình chọn
06/04/2009 damascena [es] phát âm damascena 0 bình chọn
06/04/2009 damascado [es] phát âm damascado 0 bình chọn
06/04/2009 Estado [es] phát âm Estado 0 bình chọn
06/04/2009 Llorach [ast] phát âm Llorach 0 bình chọn
06/04/2009 Quiérote [ast] phát âm Quiérote 0 bình chọn
08/02/2009 tar [ast] phát âm tar 0 bình chọn
02/01/2009 hanegada [es] phát âm hanegada 0 bình chọn
02/01/2009 hanega [es] phát âm hanega 0 bình chọn
02/01/2009 hampón [es] phát âm hampón 0 bình chọn
02/01/2009 hampo [es] phát âm hampo 0 bình chọn
02/01/2009 hampesco [es] phát âm hampesco 0 bình chọn
02/01/2009 hampesca [es] phát âm hampesca 0 bình chọn