Thành viên:

delgr

Đăng ký phát âm của delgr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2012 торһуд [xal] phát âm торһуд 0 bình chọn
23/01/2012 һууҗмул [xal] phát âm һууҗмул 0 bình chọn
23/01/2012 Тату [xal] phát âm Тату 0 bình chọn
23/01/2012 һәрглх [xal] phát âm һәрглх 0 bình chọn
23/01/2012 көөрх [xal] phát âm көөрх 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 аав [xal] phát âm аав 0 bình chọn
23/01/2012 ээҗ [xal] phát âm ээҗ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 нульмсн [xal] phát âm нульмсн 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 хәләх [xal] phát âm хәләх 0 bình chọn
23/01/2012 Тутрһн [xal] phát âm Тутрһн 0 bình chọn
23/01/2012 тууль [xal] phát âm тууль 0 bình chọn
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] phát âm Зүн һарин нутг 0 bình chọn
23/01/2012 Жөөлн [xal] phát âm Жөөлн 0 bình chọn
23/01/2012 Өөрд [xal] phát âm Өөрд 0 bình chọn
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] phát âm Һалдан-Бошгт 0 bình chọn
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] phát âm Хальмг Таңһч 0 bình chọn
05/03/2011 дөрвүд [xal] phát âm дөрвүд 0 bình chọn
05/03/2011 җаавадх [xal] phát âm җаавадх 0 bình chọn
05/03/2011 иҗл [xal] phát âm иҗл 0 bình chọn
05/03/2011 әрәсә [xal] phát âm әрәсә 0 bình chọn
05/03/2011 өлкчн [xal] phát âm өлкчн 0 bình chọn
05/03/2011 баавһа [xal] phát âm баавһа 0 bình chọn
05/03/2011 тоомсрта [xal] phát âm тоомсрта 0 bình chọn
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] phát âm бәәлһнә нерн 0 bình chọn
05/03/2011 мөрн [xal] phát âm мөрн 0 bình chọn
05/03/2011 мөчн [xal] phát âm мөчн 0 bình chọn
05/03/2011 моһа [xal] phát âm моһа 0 bình chọn