Thành viên:

domlc

Đăng ký phát âm của domlc

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2011 Régis [fr] phát âm Régis 0 bình chọn
08/07/2011 Passage du Gois [fr] phát âm Passage du Gois 0 bình chọn
08/07/2011 Riec-sur-Bélon [fr] phát âm Riec-sur-Bélon 0 bình chọn
08/07/2011 rassemblant [fr] phát âm rassemblant 0 bình chọn
08/07/2011 cause célèbre [fr] phát âm cause célèbre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 étreindre [fr] phát âm étreindre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 paria [fr] phát âm paria 0 bình chọn
08/07/2011 Fantomas [fr] phát âm Fantomas 0 bình chọn
08/07/2011 conclure [fr] phát âm conclure 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 anesthesiants [fr] phát âm anesthesiants 0 bình chọn
08/07/2011 Casino Guichard-Perrachon [fr] phát âm Casino Guichard-Perrachon 0 bình chọn
08/07/2011 Double concentré de tomates [fr] phát âm Double concentré de tomates 0 bình chọn
08/07/2011 ceindre [fr] phát âm ceindre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 mots apparentés [fr] phát âm mots apparentés 0 bình chọn
08/07/2011 Vendredi Matin [fr] phát âm Vendredi Matin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 réclamer [fr] phát âm réclamer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 sélection [fr] phát âm sélection 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 haranguer [fr] phát âm haranguer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2011 Jean Patou [fr] phát âm Jean Patou 0 bình chọn
02/06/2011 coranique [fr] phát âm coranique 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/06/2011 La danse de Puck [fr] phát âm La danse de Puck 0 bình chọn
02/06/2011 blêmir [fr] phát âm blêmir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/06/2011 blackboulage [fr] phát âm blackboulage 0 bình chọn
02/06/2011 rigoureux [fr] phát âm rigoureux 0 bình chọn
02/06/2011 rincer [fr] phát âm rincer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/06/2011 riper [fr] phát âm riper 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/06/2011 rigoureuse [fr] phát âm rigoureuse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/04/2011 Belon [fr] phát âm Belon 0 bình chọn
30/04/2011 scombre [fr] phát âm scombre 0 bình chọn
30/04/2011 Jaeger-LeCoultre [fr] phát âm Jaeger-LeCoultre 0 bình chọn